Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 71 - 80 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Herre! jeg maa klage

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Herre! jeg maa klage, Mine Levedage Skammer jeg mig ved! Jeg din Vilje kjender, Og min Hu sig vender Dog til Synden leed; Dette Bryst i syndig Lyst, Veed jeg, kan dig ei behage, Derfor maa jeg klage. 2 Herre! jeg maa græde, Ak, kun liden Glæde Har du havt af mig; Jeg dit Navn vel bærer, O, men hvordan ærer Jeg, min Frelser, dig? Syndens Rod i Kjød og Blod Sine Kviste vidt udbrede, Derfor maa jeg græde. 3 Herre! jeg maa sukke, Vil du endnu lukke, Op din Favn for mig? Lindring i sin Smerte Finder dette Hjerte, Jesu, kun hos dig. For din Røst har dette Bryst Tidt sig kunnet fast tillukke, Derfor maa jeg sukke. 4 Herre! jeg maa bede, Hvor skal jeg hernede Finde Styrke vel? Styrke til at blive Tro min Gud i Live Med en villig Sjæl? Aanden kun i Prøvens Stund Kan i Hjertet Kraft berede, Derfor maa jeg bede. 5 Herre! vil du hore? Laaner du dit Øre Til mit Suk, min Bøn? Gaar du mig imøde, Vil du ei forstøde Din forlorne Søn? Angst og svag pa Angrens Dag Han sin Bøn til dig maa gjøre, Herre, vil du høre? 6 Ja, du svigter ikke, Jeg i dine Blikke Læser Naadens Bud, Naade for hver Synder, Som i Troen skynder Sig hen til sin Gud, Iil da, iil! min Jesu Smik Spaar i Tvilens Øieblikke, Jesus svigter ikke. Topics: 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; Bønnen; Prayer
TextPage scans

Herre Jesu, kom tilstede

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Herre Jesu, kom tilstede, Vær nu her hos os idag, Dine Troende du glæde, Deres Synde-Skyld borttag! Lam, som Verdens Synder bar, Du er alt det Haab, vi har. 2 Legem dit, som er hengivet, Og dit dyrebare Blod Vorde Dine her til Livet, Og en Hjertestyrkning god; Du i dem, og de i dig, Lad det ske miskundelig! 3 Lad dem løftes, lad dem bæres Over alle Satans Stød, Lad al Syndelyst fortæres, Adam gives hen til Død, At du selv, o Jesu kjær, Lever, virker i dem her! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist
TextPage scans

Herre Jesu Krist!

Appears in 8 hymnals Lyrics: 1 Herre Jesu Krist! Min Frelser du est, Til dig haaber jeg alene; Jeg tror paa dig, Forlad ikke mig Saa elendelig, Mig trøster dit Ord det rene. 2 Alt efter den Vilje, O Herre, mig stille, At jeg dig trolig kan dyrke; Du est min Gud, Lær mig dine Bud, Al min Tid ud Du mig i Troen styrke! 3 Nu vil jeg være, O Jesu kjære, Hvor du mig helft vil have, Jeg lukker dig ind I mit Hjerte og Sind, O Herre min, Med al din Naad og Gave! 4 Saa inderlig Forlader jeg mig Alt paa din Gunst og Naade, O Jesu sød, Hjælp mig af Nød For din haarde Død, Frels mig af alskens Vaade! 5 Al min Tillid Nu og al Tid Har jeg til dig, o Herre! Du est min Trøst, Dit Ord og Røst I al min Brøst Min Hjertens Glæde mon være. 6 Naar Sorgen mig trænger, Efter dig mig forlænger, Du kan mig bedst husvale; Den, du vil bevare, Han er uden Fare, Du mig forsvare, Dig monne jeg mig befale! 7 Nu veed jeg vist, Herre Jesu Krist, Du vil mig aldrig forlade; Du siger jo saa: Kald du mig paa, Hjælp skal du faa I al din Sorg og Vaade. 8 O give det Gud, Vi efter dine Bud Kunde os saa skikke tilsammen, At vi med dig Evindelig I Himmerig Kunde leve i Salighed! Amen. Topics: Til Slutning; Closing; I Nød og Fare; In Need and Danger; Kirken; The Church; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Tillid; Trust; Ved Skriftemaal; By Confession; Første Søndag efter Hellig Tr0Kongers Dag Til Aftensang; First Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Tredie Søndag i Faste Til Hoimesse; Third Sunday in Lent High Mass
TextPage scans

Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys, Min enest' Trøst og Tilflugts Hus! I Verden er jeg fremmed Gjest, Min Synd er den, mig tynger mest. 2 Jeg har en Reise fore hjem; Men Veien den er haard og slem, Hen til mit rette Fædreland, Hvorfor dit hellig' Blod udrandt. 3 Til Reisen er mig Hjerte mat, Min Styrke haver mig forladt, Min Sjæl den sukker høit i mig: Kom snart, og tag mig hjem til dig! 4 Styrk mig, o Jesu, med din Død, Udi min sidste Angst og Nød, Og med din blodig' Sved mig kvæg Og mine Synders Pine læg! 5 Din Galdedrik, saa sur og fort, Mig lædske, naar jge tæres bort! Dit Nødraab slukke Helveds Ild For mig, og gjøre Døden mild! 6 Naar jeg ei Maal for mig kan faa, Lad Aanden frem med Sukke gaa! Og lost mit Syn i Himlen ind, Naar mine Øine blive blind! 7 Dit Kors mig være Vandrestav, Min Soveseng din hellig' Grav, Og dine Jordeklæders Lin Lad være og Ligskjorten min! 8 Viis mig i dine Naglesaar Mit Naadevalg det skrevet staar! Luk Døren mig til Himlen op, Naar Sjælen skilles fra min Krop! 9 Med Dommedag ei længe vent, Min arme Krop til Himmels hent, Giv mine Been den Klarhed skjær, At jeg dit Legems Lighed bær! 10 Saa takker jeg i Himmerig For Glæden, den du kjøbte mig, Og faar med de Udvaltes Hær Dit Aasyn skue evig der. Topics: Særlige Salmer Dodsleiet; Special Hymns Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly
TextPage scans

Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand, Som al den Pine, tænkes kan, Har taalt for mig til Korsets Dod Og frelst mig fra den evig' Nød! 2 Jeg beder for din Pines Skyld, Du vær' mig arme Synder huld, Naar jeg er stedt i Dødsens Nød, Og strider med den bitre Død! 3 Naar Øienen' briste, Syn forgaar, Naar Øren' høre ei formaar, Naar Tungen ei kan tale meer, Og Hjertet knust af Angest er; 4 Naar fra mig gaar al min Forstand, Og ingen Mand mig hjælpe kan, Din Hjælp, o Jesu Krist, mig und, Staa hos mig i min sidste Stund! 5 Før mig af denne Jammerdal, Forkort mig ogsaa Dødsens Kval, De onde Aander fra mig driv, Og med din Aand selv hos mig bliv! 6 Indtil af Legem gaar min Aand, Annam den da udi din Haand! Lad Kroppen sove med god Mag I Jorden til den yderst' Dag! 7 En glad Opstandelse mig giv, Paa Dommedag min Talsmand bliv, Og paa min Synd ei mere tænk, Det evig' Liv mig naadig skjænk! 8 Du siger saa: Hvo paa mig tror, Og hvo som holder mine Ord, Til Doms ei kommer sig til Nød, Og smager ei den evig' Død. 9 Dertil hjælp mig miskundelig, O Jesu Krist, jeg beder dig, Forlad, forlad mig al min Brøst, Og styrk mig vel med Skriftens Trøst! 10 At jeg med god Taalmodighed Med Tro og Haab og Hjertens Fred Dit Ord beholder stadelig, Til jeg bortsover sødelig! Topics: 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday High Mass; God's Call; Guds Kald
TextPage scans

Herre, signe du og raade

Appears in 4 hymnals Lyrics: Herre, signe du og raade Og bevare nu os vel, Herre, lad dit Aasyns Naade, Altid lyse for vor Sjæl! Herre Gud, dig til os vend, Og din Fred os alle send! Fader, Søn og Aand tilsammen Være med os alle! Amen. Topics: Til Slutning; Closing
TextPage scans

Herre tal, din Tjener hører

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Herre tal, din Tjener hører, Paa dit Ord jeg giver Agt, Aand og Liv det i sig fører, Sandt er Alt, hvad du har sagt. Dødens Magt hos mig er stor, Jesu, lad dit Livsens Ord Alt mit Hjerte gjennemtrænge, At jeg hart ved dig maa hænge! 2 Hvo vil ikke gjerne høre Dig, som veed og kjender Alt, For vort Hjerte, Aand og Øre Ingen slige Ord har talt. Mangen Synder Modet brast, Naar dit Ord ham slog med Hast, Men den, Sorg for Synden bøier, Sødt det trøster og ophøier. 3 Dine Ord er klare Bække, Hvor min Tørst jeg slukke kan, Og mod Hungers-Nød de dække Mig et Bord i øde Land; Dine Ord mig lyse skal Gjennem Dødens Dyb og Dal, Er det Sværd, hvormed jeg strider, Trøstens Bæger, naar jeg lider. 4 Herre Jesu, lad mig have Dine Ord i Hjertet lukt, Og lad denne Himlens Gave Bære en velsignet Frugt! Tag dem aldrig bort fra mig! Indtil op i Himmerig Du den Ære mig vil gjøre, Jeg dig selv faar se og høre. 5 Verden er saa fuld af Plage, Søde Jesu, hør du mig! Lad mig hos dig alle Dage Stande fast urokkelig Paa dit Ords den rette Grund, Saa vil jeg til sidste Stund Og i Døden trøstig være, Synge dit Navn Lov og Ære. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Omvendelsen; Repentance; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Bønnen; Prayer; Søndag Seksagesima Til Hoimesse; Sexagesima High Mass; Femte Søndag efter Paaske Til Aftensang; Fifth Sunday after Easter For Evening
TextPage scans

Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte, Herre, vor Gud, med den sterkeste Magt! Du, som saa tidt os i Gjerningen lærte, Hvad du med sanddrue Læber har sagt: At, naar vi bede, saa faa vi og finde, At, naar vi banke, oplukkes din Dør; Nu ved dit Ord vi i Troen dig binde, Naadig vor Bøn og Begjæringer hør! 2 For dine Vidner, som Budskabet bære Rundt i al Verden om Frelsen fra dig, Prise dit Navn og udbrede din Ære Midt under Fienders Bulder og Skrig, Bede vi: Herre, vær hos dem i Nøden, Rust dem med Styrke og Visdom og Mod! Herre, bevar dem i Troskab til Døden, Selv om du krævede og deres Blod! 3 Herligste Løn for de haardeste Timer, Sødeste Bod for de tungeste Savn, Naar det i Hedningelandet nu kimer Festlig til Bøn i dit hellige Navn! Herre, opfyld dine Tjeneres Længsel: Korset at skue, hvor Afguden stod, Sjæle at skue, som løste af Fængsel, Knæle, o Frelser, med Tak for din Fod! Topics: Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission
TextPage scans

Hjem jeg længes, Ak, i Verden

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Hjem jeg længes! Ak, i Verden Er saa koldt, saa mørkt, saa øbt, Maatte snart min arme Ferden Være endt, og Sorgen bødt! 2 Hjem jeg længes! Ei jeg trives Her i Jordens Jammer-Dal; Til Guds Salem Hjertet drives Op til Lammets Bryllups-Sal. 3 Hjem jeg længes! Naaderige Fader, lad mig hjem faa gaa, Bort fra Synd og Sorger vige! Snart mit Hjemland skal jeg naa. 4 Hjem jeg længes! Der er Sommer, Sol og Sang saa viden om, Ja du siger: Se, jeg kommer! Amen. Herre Jesu, kom! Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; Fourth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; Alle Helgens Dag Til Aftensang; All Saints Day For Evening
TextPage scans

Hjælp Gud, at jeg nu kunde

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Hjælp Gud, at jeg nu kunde, Du ædle Skaber min, Forkynde nodenlunde Miskundelighed din! Jeg gladelig begynde vil Med Sang af Hjertens Grunde, Hjælp, Herre Gud, dertil! 2 Derved saa skal det blive, Som du lod fordum spaa, Og ved Esaias skrive, At før skal plat forgaa Den hele Himmel og vor Jord, Før nogen skal gjendrive Det mindste Guddoms-Ord. 3 Jesus kom hid til Verden, Han var Guds-Ordet bold, Hans Liv var Miskunds-Ferden, Dog blev han ilde solt Af Judas, som aad Brød med ham Saa gik det her i Verden Det lydesløse Lam! 4 Saa snart i Urtegaarden Han havde gjort sin Bøn, De fatte Hellebaarden For Brystet paa Guds Søn. Gud hjælpe os, for Ret han nød! Uskyldig, mod al Orden De dømte ham til Død. 5 Høit op paa Korset hengtes Saa den høibaarne Mand, Af Hjerte-Tørst han trængtes: Mig tørster! sagde han. Det var vor Fred og Salighed Og efter os, han længtes, Guds Søn af Evighed. 6 Han bøied ned sit Hoved, Og saa sin Aand opgav, Det bar Johannes provet; Blev tagen Korset af, Libløs og død i Graven lagt, Opstod, Gud være lovet, Den Dag, han havde sagt! 7 Da sine Læresvende Han bad at gaa med Ord Og Bud til Verdens Ende Og alle Folk paa Jord. At hvo, som tror og bliver døbt, Han Salighed skal kjende, Det haver Krist ham kjøbt. 8 Som Lukas monne skrive, Han for sin Himmelferd, Dog vil han hos os blive Med al sin Naade her, Og med sit sterke Guddoms Ord, Som ingen kan fordrive, Ei hele Helveds Port. 9 En Trøster han os sendte, Som er den Helligaand, Vil Sandhed i os prente, Og gange os til Haand, Den samme vil vi kalde paa; Hvad Jesus os fortjente, Han hjælpe os nat faa! Topics: Anden Søndag efter Paaske Til Aftensang; Second Sunday after Easter For Evening; Guds Kald; God's Call

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.