ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ

Representative Text

1 ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ
നിൻശക്തിയെ ചൊരിക
നിൻ സഭയെ ഉദ്ധരിച്ചു
പൂർണ്ണ ശോഭയേകുക
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
പോരിടാനായ് ഇന്നാളിൽ (2)

2 ശത്രു സൈന്യം ചുറ്റുമുണ്ടേ
ക്രിസ്തു മാർഗ്ഗം വെന്നീടാൻ
ഭീതി മുറ്റും തളർത്തുന്നേ
സ്തുതി ചൊൽവാൻ കൃപ താ
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
ജീവിപ്പാനായ് ഇന്നാളിൽ (2)

3 മത്സരത്തിൻ ചിന്ത മാറ്റി
വിനയം ധരിപ്പിക്ക
ലജ്ജിപ്പിക്കും സ്വാർത്ഥം മാറ്റി
ആത്മാവെ പോഷിപ്പിക്ക
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
സ്വർ ലക്ഷ്യത്തെ സൂക്ഷിപ്പാൻ (2)

4 ഉന്നതത്തിൽ നിർത്തീടെന്നെ
മുറ്റും കാണാൻ മറ്റുള്ളോർ
ക്രിസ്തുവിൻ പടക്കോപ്പേന്തി
മർത്യരെ രക്ഷിച്ചീടാൻ
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
നിന്നിടാനായ് നിൻ പക്ഷം (2)

5 തിന്മയെ നേരിടുന്നേരം
ക്ഷീണിതനായ് തീരല്ലേ
നിൻ രക്ഷയെ തേടിപ്പോകാൻ
നിൻ മഹത്വം കണ്ടെത്താൻ
ജ്ഞാനം നല്ക; ധൈര്യം നല്ക;
നിന്നെ ആരാധിച്ചീടാൻ (2)-

Source: The Cyber Hymnal #14605

Author: Harry E. Fosdick

Born: May 24, 1878, Buf­fa­lo, New York. Died: Oc­to­ber 5, 1969, Bronx­ville, New York. Fosdick at­tend­ed Col­gate Un­i­ver­si­ty, Un­ion The­o­lo­gic­al Sem­in­a­ry, and Co­lum­bia Un­i­ver­si­ty. Or­dained in 1903, he pas­tored at the First Bap­tist Church in Mont­clair, New Jer­sey, from 1904 to 1915. At Un­ion The­o­lo­gic­al Sem­in­a­ry, he lec­tured on Bap­tist prin­ci­ples and hom­i­le­tics (1908-1915) and was pro­fess­or of prac­ti­cal the­ol­o­gy (1915-1946). He al­so found time to serve as as­so­ci­ate min­is­ter at the First Pres­by­ter­i­an Church in Man­hat­tan, New York (1919-1925), and pas­tor of Park Av­e­nue Bap­tist Church (1929-1946). His pic­ture… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ (Krupāluvē nin janattil)
Title: ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ
Author: Harry E. Fosdick
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.7.8.7.8.7.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

CWM RHONDDA

The popularity of Williams's text ("Guide me, O thou great Jehovah") is undoubtedly aided by its association with CWM RHONDDA, composed in 1905 by John Hughes (b. Dowlais, Glamorganshire, Wales, 1873; d. Llantwit Fardre, Wales, 1932) during a church service for a Baptist Cymanfa Ganu (song festival)…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14605
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14605

Suggestions or corrections? Contact us