ദൈവമേ ഈ ആണ്ടിനെ

ദൈവമേ ഈ ആണ്ടിനെ (Daivamē ī āṇṭine)

Translator: Anonymous; Author: L. Tuttiett (1864)
Tune: DEDICATION (Macfarren)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദൈവമേ ഈ ആണ്ടിനെ
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു
എടുപ്പാൻ എൻ പങ്കിനെ
കാത്തിരിക്കുന്നു
ഇല്ലെനിക്കിതല്ലാതെ
പ്രാർതഥന വേറെ
മഹത്വമാക്കേണമേ!
നിന്റെ നാമത്തെ.

2 കുട്ടി തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ
ആഗ്രഹിക്കാമോ?
താതൻ നന്മ അല്ലാതെ
നിത്യം നൽകുമോ?
തന്നതെല്ലാറ്റിനുമേ
സ്തോത്രമെന്നുമേ
മഹത്വമാക്കേണമേ!
നിന്റെ നാമത്തെ.

3 ഇന്നും നീ സന്തോഷത്തെ
എനിക്കു തന്നാൽ
ഇമ്പമാം പ്രകാശത്തെ
എന്മേൽ വീശിയാൽ
എൻ ഹൃദയമെപ്പോഴും
ചൊല്ലീടും ഇദം
മഹത്വമാക്കേണമേ!
നിന്റെ നാമത്തെ.

4 ക്രൂശു ഞാൻ എടുക്കുവാൻ
നിൻ ഹിതം എങ്കിൽ
ലാഭം നഷ്ടമാകുവാൻ
സംഗതി എങ്കിൽ
നിൻ പുത്രൻ ചൊന്നപോലെ
എന്നും എന്നുള്ളിൽ
മഹത്വമാക്കേണമേ!
നിന്റെ നാമത്തെ.

Source: The Cyber Hymnal #14725

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Author: L. Tuttiett

Laurence Tuttiett was born at Colyton, Devon, in 1825; was educated at Christ Hospital, and at King's College, London; ordained Deacon, 1848, Priest, 1849; entered upon the living of Lea Marston, Coleshill, 1854, and subsequently was appointed Curate of S. Paul's, Knightsbridge, London. He is the author of several volumes and tracts. --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchins, M.A. 1872.… Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവമേ ഈ ആണ്ടിനെ (Daivamē ī āṇṭine)
Title: ദൈവമേ ഈ ആണ്ടിനെ
English Title: Father, let me dedicate
Author: L. Tuttiett (1864)
Translator: Anonymous
Meter: 7.5.7.5 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14725
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14725

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.