Instance Results

Meter:8.7.8.7 d
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 4,601Results Per Page: 102050
TextPage scan

All for Jesus

Author: Mary D. James Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #E88 (1913) Meter: 8.7.8.7 D First Line: All for Jesus! all for Jesus! Lyrics: 1 All for Jesus! all for Jesus! All my being's ransomed pow'rs: All my tho'ts, and words, and doings, All my days and all my hours. All for Jesus! all for Jesus! All my days, and all my hours; All for Jesus! all for Jesus! All my days, and all my hours. 2 Let my hands perform His bidding, Let my feet run in His ways-- Let my eyes see Jesus only, Let my lips speak forth His praise. All for Jesus! all for Jesus! Let my lips speak forth His praise; All for Jesus! all for Jesus! Let my lips speak forth His praise. 3 Since my eyes were fixed on Jesus, I've lost sight of all besides: So enchained my spirit's vision, Looking at the Crucified; All for Jesus! all for Jesus! Looking at the Crucified; All for Jesus! all for Jesus! Looking at the Crucified. 4 Oh, what wonder! how amazing! Jesus, glorious King of kings-- Deigns to call me His beloved, Lets me rest beneath His wings. All for Jesus! all for Jesus! Resting now beneath His wings: All for Jesus! all for Jesus! Resting now beneath His wings. Topics: Confession and Consecration Languages: English Tune Title: ALL FOR JESUS
TextPage scan

Allt för Jesus!

Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S88 (1913) Meter: 8.7.8.7 D First Line: Allt för Jesus, allt för Jesus Lyrics: 1 Allt för Jesus, allt för Jesus! Allt hos mig til lifvets slut, Hvarje tanke, ord och gärning, Hvarje gad och hvar minut, Altt för Jesus! O betänk det, Han rår om oss hvar minut, Snart vi skåda få hans anlet' I osäglig fröjd till slut. 2 Världen si na pärlor prisar, Är med gyllne glitter nöjd, Fikar efter lust och ära. Endast Jesus är min fröjd. Endast han skall hjärtat hafva, Ingenting skall skilja mig Från hans kärlek underbara, Från hans trohet innerlig. 3 Sen jag fick min blick på Jesus, Annat allt för mig försvann. Han, som led för mig på korset, Så mitt hjärtas kärlek vann. Allt för Jesus! han min kärlek Vunnit har till evig tid. Gärna bär jag världens smälek, Blott jag har i honom frid. 4 O hvad sällhet, o hvad under! Han som herrars Herre är, Jesus själf, sin vän mig kallar Och uti sin famn mig bär. Allt för Jesus! Han är värdig Lof och pris och ära ha, Hyllningssången, skön och härlig, Här och uti himlarna. Topics: Helgelse Och Bevarande; Holiness Languages: Swedish Tune Title: WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS
TextPage scan

Come, Ye Sinners

Author: Joseph Hart Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #E94 (1913) Meter: 8.7.8.7 D First Line: Come, ye sinners, poor and needy Lyrics: 1 Come, ye sinners, poor and needy, Weak and wounded, sick and sore, Jesus ready stands to save you, Full of pity, love, and pow'r. He is able, He is able, He is willing; doubt no more; He is able, He is able, He is willing: doubt no more. 2 Come, ye thirsty, come and welcome, God's free bounty glorify: True belief, and true repentance, Ev'ry grace that brings us nigh. Without money, without money, Come to Jesus Christ and buy; Without money, without money, Come to Jesus Christ and buy. 3 Let not conscience make you linger, Nor of fitness fondly dream; All the fitness He requireth, Is to feel your need of Him: This He gives you; this He gives you; 'Tis His Spirit's rising beam; This He gives you; this He gives you; 'Tis His Spirit's rising beam. 4 Agonizing in the garden, Lo, your Maker prostrate lies; On the blood-stained tree behold Him; Hear Him cry, before He dies, "It is finished!" "It is finished!" Sinner, will not this suffice? "It is finished!" "It is finished!" Sinner, will not this suffice? 5 Lo! th'incarnate God, ascended, Pleads the merit of His blood: Venture to Him, venture wholly, Let no other trust intrude. None but Jesus, none but Jesus Can do helpless sinners good: None but Jesus, none but Jesus Can do helpless sinners good. Topics: Invitation Languages: English Tune Title: NETTLETON
TextPage scan

Gå och tala om för Jesus

Author: A. v. Z. Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S87 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 Gå och tala om för Jesus Allt, hvad som dig trycker här, Tala om di nöd, din smärta, Säg, hur ond och död du är! Allt, hvad du för ingen annan Uppenbara vill och kan, Trygg til honom kan du säga, Ingen dig förstår som han. 2 Gå och tala om för Jesus Striderna i hjärtats hus, Hur det skiftar om där inne, Än är mörker, än är ljus: Huru satan vill fördärfva Guds plantering i din själ, Hur han åter vill dig fånga Till att blifva syndens träl! 3 Gå och tala om för jesus, Huru liten tro du har, Då det mörknar, då det stormar och du korsets tyngd erfar, Då den egna viljan talar, Så att du ej hör hans röst, Som i själfva stormen ropar: Det är jag, var tröst, var tröst1 4 Gå och tala om för jesus Hvarje fröjd och hvarje sorg, Hvila ut invid hans hjärta, Ty där är en säker borg! Säg, hur trött du är af vägen, Att du längtar hem till Gud, Ty i mörka främlingslandet Icke trifvas kan hans brud! Topics: Bön; Prayer Languages: Swedish Tune Title: [Gå och tala om för Jesus]
TextPage scan

Glorious Things of Thee are Spoken

Author: John Newton Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #E92 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 Glorious things of thee are spoken, Zion, city of our God; He whose word cannot be broken, Formed thee for His own abode. On the Rock of Ages founded, What can shake thy sure repose? With salvation's walls surrounded, Thou may'st smile at all thy foes. 2 See the streams of living waters, Springing from eternal love, Well supply thy sons and daughters, And all fear of want remove. Who can faint, while such a river Ever flows their thirst t'assuage? Grace, which, like the Lord, the Giver, Never fails from age to age. 3 Saviour, if of Zion's city I, thro' grace, a member am, Let the world deride or pity, I will glory in Thy Name. Fading is the worldling's pleasure, All his boasted pomp and show; Solid joys and lasting treasure None but Zion's children know. Topics: Church Languages: English Tune Title: AUSTRIA
TextPage scan

Hark, Ten Thousand Harps and Voices

Author: Thomas Kelly Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #E93 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 Hark,! ten thousand harps and voices Sound the note of praise above! Jesus reigns, and heav'n rejoices; Jesus reigns, the God of love; See, He sits on yonder throne; Jesus rules the world alone. Hallelujah! hallelujah! Hallelujah! Amen! 2 Jesus, hail! whose glory brightens All above, and gives it worth; Lord of life, Thy smile enlightens, Cheers, and charms Thy saints on earth: When we think of love like Thine, Lord, we own it love divine. Hallelujah! hallelujah! Hallelujah! Amen! 3 Saviour, hasten Thine appearing; Bring, oh, bring the glorious day, When, the awful summons hearing, Heav'n and earth shall pass away; Then with golden harps we'll sing, "Glory, glory,to our King!" Hallelujah! hallelujah! Hallelujah! Amen! Topics: Ascensión Languages: English Tune Title: HARWELL
TextPage scan

Hela vägen går han med mig

Author: Fanny J. Crosby Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S86 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 Hela vägen går han med mig, O, hvad kan jag önska mer? Kan jag tvifla på hans godhet, När jag på hans ledning ser? Himmelsk frid, gudomlig trygghet Uti hanom har min själ, Ty jag vet, hvad helst mig möter, Jesus gör dock alltid väl, Ty jag vet, hvad helst mig möter, Jesus gör dock alltid väl. 2 Hela vägen går han med mig, Är på farlig stig mitt stöd, Styrker mig i hvarje pröfning, Mättar mig med lifvets bröd. Och om hjärtat ville törsta, Vägen kännas tung och lång, Fröjde källor strax ur klippan Springa fram som förr en gång. Fröjde källor strax ur klippan Springa fram som förr en gång. 3 Hela vägen går han med mig, Hvilken kärlek, hög och rik; Och till sist en evig hvila Skänkes mig i himmelrik'. När jag där får, fri, förklarad, Böja mig vid tronen ned, Skall jag ej den sången glömma: hela vägen gick han med, Skall jag ej den sången glömma: Hela vägen gick han med. Topics: Helgelse Och Bevarande; Holiness; Nyår; New Year Languages: Swedish Tune Title: [Hela vägen går han med mig]
TextPage scan

Hemma, hemma få vi hvila

Author: Lina Sandell Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S84 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 Hemma, hemma, få vi hvila Efter slutad kamp och strid; Hemma, hemma hos vår Fader Väntar oss en evig frid! Därför gladt framåt, I bröder, Löftesordet sviker ej, Och vi kämpa icke heller För ett ovisst mål, ack nej! 2 Målet ligger ju främför oss, Vägen är ock ej så lång, Fast den går i djupet neder Och i mörker mången gång. Jesus slaget sig igenom, O hvad tröst för oss däri; Genom honom, genom honom Öfver vinna också vi! 3 Därför upp, I trötta händer, Upp, ja, upp, I matta knän, Och i mörka otrostankar Och I tvifvel, viken hän! Ordet säger ju, att tiden, Väntans tiden  är så kort, Fastän våra arma hjärtan Glömma det beständigt bort. 4 Litet mera eller mindre Utaf jordens nöd och lust, Det betyder ju så föga, När vi hunnit hemmets kust. När vi frälsta se tillbaka På vårt korta vandringståg, Hvad, om lietet mera solsken Eller moln däröfver låg? 5 Hemma få ci ändå hvila, Hvila ut i Jesu famn Efter alla vedermödor både Med och utan namn. Där skall ingen fruktan vara, Ingen oro, ingen nöd, Ingen frestelse och plåga, Inga tårar, ingen död. 6 O, så låt oss ej förtröttas, Låt oss, medan än är tid, Verka Herrens verk på jorden, Om ock under mycken strid, Ty på mödan följer hvilan Som en ljuflig nådelön, Och vårt verk är ej förgäfves, Då ju Herren hör vår bön! 7 Hemma, hemma få vi hvila, Vare det vårt fältrop här, Medan striden ännu varar, Ja, när den som heatst är! Låt oss ropa till hvarandra, Hvar vi mötas, hvad oss sker: Hemma, hemma få vi hvila! O, hvad vilja vi då mer? Topics: Det Himmelska Hemmet; The Heavenly Home; Hemlängton - Hemmet; Longing for Home Languages: Swedish Tune Title: HEMMA, HEMMA FÅ VI HVILA
TextPage scan

I den ljusa morgonstunden

Author: Lina Sandell Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S95 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 I den ljusa morgonstunden Af din lefnads korta vår Fly till honom, som beständigt Efter dig så troget går! Gif ditt hjärt nu åt Jesus, Han dig aldrig svika skall, Men dig följa hela vägen Och bevara dig för fall! 2 Dröj ej, tills den kulna hösten Gjort dig stapplande och svag, Nu står solen högt på fästet, Nu är salighetens dag! O, så börja nu din vandring Mot ditt rätta fadershem, Och låt blick och hjärta stadigt Vändas mot Jerusalem! Topics: Väckelse och Inbjudning; Invitation Languages: Swedish Tune Title: [I den ljusa morgonstunden]
TextPage scan

Jesus är min vän den bäste

Author: J. Arrhenius Hymnal: Lutherförbundets Sångbok #S82 (1913) Meter: 8.7.8.7 D Lyrics: 1 Jesus är min vän den bäste, Hvilkens like aldrig är; Skall då jag så med de fleste Öfvergifva honom här? Ingen skall mig kunna skilja Ifrån den mig har så kär; En skall vara bägges vilja Alltid här och evigt där. 2 Han har döden för mig lidit, Ingen skall förodøma mig; Hos sin Fader för mig bedit, Det mig gagnar eviglig. Ho är då, som vill förklaga Den han själf utkorat har? Ho vill ifrån honom draga Den han har i sitt försvar? 3 Jag är viss och därpå liter, Hvarken lif ej heller död Mig ifrån min Jesus sliter: Änglar, höghet eller nöd, Djuphet eller annat mera, Vare kommand' eller när, Skall mig från Guds kärlek föra, Som i Jesu Kristo är. Topics: Helgelse Och Bevarande; Holiness; Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith Languages: Swedish Tune Title: JESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTE

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.