Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instance

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050
TextPage scan

Apostlerne sad i Jerusalem

Hymnal: K1893 #435 (1893) Tune Title: [Apostlerne sad i Jerusalem] Lyrics: 1 Apostlerne sad i Jerusalem Og bied paa Herrens Time, For Øre da bradt det ringed dem, Som tusinde Klokker kime. 2 Det rørte dem alle saa underlig, Det var ikke før oplevet, Der taltes om dem i Himmerig, Der blev deres Navne skrevet. 3 Der taltes om dem, som Livets Ord Nu skulde med Kraft forkynde, Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord, Som skulde paa Jord begynde. 4 Da hørtes paa Zion der Sus og Brus, Det bølgede som et Lagen, Med Kraft fra det Høie det lave Hus Opfyldtes paa Pintsedagen. 5 Da saaes der Tunger som Ild og Glød, Guds Venner de fløi i Munden, Paa alle Folks Tunger Guds Ord gjenlød, Mangfoldig, dog eens i Grunden. 6 Saa tendtes paa Jorden det Lys fra Gud, Der haver som Solen straalet, Hvor levende Røster Guds Naade-Bud Forkyndte paa Modersmaalet. 7 Og har vi til nu paa det store Ord, Som Børnene smaa, kun stammet, Af Himmelens Ild, som kom til Jord, Vi har dog en Gnist annammet. 8 Den Gnist, den lever hos os endnu, Opblusser og i Guds Time, Saa gladelig rinder det os i Hu, At Himmerigs Klokker kime. Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; First Pentecost For Evening
TextPage scan

Det koster ei for megen Strid

Hymnal: K1893 #521 (1893) Tune Title: [Det koster ei for megen Strid] Lyrics: 1 Det koster ei for megen Strid, En himmelfindet kristen Sjæl at blive, Er vor Natur end ikke mild og blid, Naar den i Kristi Død sig hen skal give, Saa giver Gud den gudhengivne Aand Dog Overhaand, Dog Overhaand. 2 Gjør som et Barn, og læg dig ned I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme, Han skal dig, som sit Barn, med Kjærlighed Da ved sit Frelser-Hjerte gjennemvarme, Mon det er svart, naar man er ham saa nær, At faa ham kjær? At faa ham kjær? 3 Gud intet Ondt dig gjøre vil, Men al din Ve den gjør din egen Vilje; Byd Gud dit arme, bange Hjerte til, Han skal det snart med Trøst og Glæde stille, Giv Gud din Vilje, at din Vilje snart! Saa er det klart, Saa er det klart. 4 Kast al din Frygt og Banghed hen; Hvi skal den meer dit arme Hjerte plage? Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen! Hvo vilde her i Naadens Tid forsage? Siig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort! Saa er det gjort, saa er det gjort. 5 Vær stille i Taalmodighed, Naar du din Faders Hjælp ei straks kan finde, Forser du dig, saa gak den Vei, du veed, Og lad dig straks i Jesu Blod forbinde, Saa er din Feil, og hvad du har forseet, Som aldrig skeet, som aldrig skeet. 6 I Troen hav en Hjertens Ro, Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække, Din Fader kan du altid sikkert tro, Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække! Ja ser det surt og mørkt i hver en Krog, Saa tro kun dog! Saa tro kun dog! 7 Saa skal dit Lys igjen opgaa, Og Solen skinne efter Nattens Skygge, Hvad du har troet, skal synlig for dig staa, Paa Gud du kan frimodig altid bygge; En Kristen i en salig Tilstand staar, Ihvor det gaar, ihvor det gaar. 8 Op, op min Aand, i Haab og Tro, Saa sød en Gud dig fuldt at overgive! Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro Din Jesus skal din Trang saa let fordrive, Med al din Nød dig i hans Arme kast! Han holder fast, Han holder fast. Topics: Fourteenth Sunday after Trinity Sunday Evening; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Aandelig Strid
TextPage scan

Det koster meer, end man fra først betænker

Hymnal: K1893 #503 (1893) Tune Title: [Det koster meer, end man fra først betænker] Lyrics: 1 Det koster meer, end man fra først betænker, At være tro i det, som Gud os skjænker, I Kjærlighedens først Kraft at staa, Til man os ser fra Kampens Plads at gaa. 2 Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme, Naar man ei meer kan se den første Flamme, Og overtydes grant ved Aandens Tugt, At meget af den første Brand er flukt! 3 Saa gaar det, naar man fra sin Vagt vil træde, Og vender Sind og Hu til Verdens Glæde, Da bliver snart forfalsket meer og meer Det rene Sind, hvorefter Jesus ser. 4 Man strider ei, den rene Drift forsvinder, Man virker vel, naar man at virke finder, Men uformerket gaar den Friheds Aand, Saa hvad vi gjør, det sker i Trældoms Vaand. 5 Snart Lunkenhed sig søger ind at snige, Den trætte Fod vil ud af Veien vige, Den synes haard; en anden Vei man sig Da vælger til at vandre mangelig. 6 Man for sig har endnu saa mange Dage Og den med dem forbundne Strid og Plage; Det Aag er tungt, og Heden slaar sig til, Da veed man tidt ei, hvor man være vil. 7 O Jesu, du som stedse tro er blevet, Hvem Kjærlighed til Død og Grav har drevet, Giv mig den Kraft, at jeg til Gravens Muld Maa være dig af Hjertet tro og huld! 8 Naar jeg er svag, og mig saa meget hindrer, Saa lad mig se, hvor Kronen hisset tindrer, Den mig engang din egen Haand skal fly, Saa faar jeg Kraft og Mod og Lyst paany! Topics: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Ninth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Aandelig Strid
TextPage scan

Gud skal al Ting mage

Author: E. Stockmann Hymnal: K1893 #490 (1893) Tune Title: [Gud skal al Ting mage] Lyrics: 1 Gud skal al Ting mage, Som mig alle Dage Favner i sit Skjød, Han som mig udvalte, Og blandt Sine talte, Førend jeg blev fød; Han, som veed saa god Besked, Udi Livet og i Døden, Hvad jeg har fornøden. 2 Gud skal al Ting mage, Som saa mangen Plage Haver fra mig vendt, Underholdet Livet, Mad og Drikke givet, Som det mig har tjent, Og naar tidt en anden Sit Har med Suk og Sorg fordøiet, Har han mig fornøiet. 3 Gud skal al Ting mage, Dig ved Haanden tage, Naar du synke skal, Naar du vil fortvile, Finder ingen Hvile Udi Modgangs Dal, Gud da vil selv træde til, Da skal al din Jammer endes, Som et Straa forbrændes. 4 Gud skal al Ting mage, Mægtig i de Svage Han sig al Tid ter, Skulde eller kunde Nogen gaa til Grunde, Som paa Herren ser? Allesteds da vel tilfreds! Al Ting staar udi hans Hænder, Al din Trang han kjender. 5 Gud skal al Ting mage, Som den gamle Drage Mægtig overvandt; Fører han end Sine Gjennem Kors og Pine Underlig iblandt: Vær bered til Strid og Fred, Til at give og at tage, Gud skal al Ting mage! 6 Gud skal al Ting mage, Naar du end skal smage Dødens beeske Skaal Da vil han det gjøre, Selv vil han dig føre Til dit rette Maal. Lad den Pagt kun staa ved Magt, At du skal til Graven drage, Gud vil Sjælen tage. Topics: Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Styrelsen
TextPage scan

Jeg har min Sag til Gud hjemstilit

Hymnal: K1893 #542 (1893) Tune Title: [Jeg har min Sag til Gud hjemstilit] Lyrics: 1 Jeg har min Sag til Gud hjemstilt, Han gjøre med mig, som han vil, Skal jeg mig komme op paa Fod, Jeg staar ei mod, Jeg gi'r mig i hans Vilje god. 2 Min Tid og Stund er, naar Gud vil, Jeg kan ei gjøre fra, ei til, Hvert mine Hovedhaar er talt, Gud raader alt, Ei Spurven mod hans Vilje faldt. 3 Her er dog kun en Jammerdal, Og Sorg og Nød er uden Tal, Vort Liv det er en liden Tid I Slæb og Slid, I Suk og Sorg, i Synd og Strid. 4 Hvad er et Menneske, det Siv? Kom nøgen af sin Moders Liv, Og tager ei en Næve fuld Af Verdens Guld Med sig udi den sorte Muld. 5 Her hjælper Rigdom ingen Mand, Og Verdens Kunster ei et Grand; Den Læge-Urt er ikke grod, Som raader Bod Med Døden, som slaar ned for Fod. 6 Idag vi ere vil ved Magt, Imorgen død paa Baare lagt, Ak ja, idag som Rosen rød, Imorgen død– Trøst os, o Gud, i al den Nød! 7 O Herre, lær os, at vi veed, Vi her ei have Blivested, Saa vi i Hjertet Visdom faa, Og rede staa Til Reisen baade Store, Smaa! 8 Det veed jeg, Herre Jesu Krist, Du for min Synd korsfestet est, For mig af Døde og opstad, Og haver god Kjøbt mig med dit det dyre Blod. 9 Dig lever, dør jeg, Herre mild, Ei Døden mellem os gjør Skil, Jeg lever eller sovner ind, Saa er jeg din, Du enest Trøst og Tilflugt min! 10 Du værger og, at mine Been Misfares ei i Sand og Steen, Min Krop skal hvile i din Vold, Og reises bold, Endog den vissen er og kold. 11 Min kjære Gud, hans Aasyn blid, Jeg skuer da til evig Tid I Himmerig, hvor Salighed Mig er bered, Gud være Lov i Evighed! 12 O Kriste, Livsens Dør og Port, Som for min Synd har Fyldest gjort, Jeg banker paa med Graad paa Kind, O luk mig ind I Himmerig for Pinen din! 13 Amen, min Gud og herre sød! Gud unde mig en salig Død! Hjælp, at vi allesammen maa Dit Rige faa, Og i den evig' Glæde gaa! Topics: 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Hengtvenhed i Guds Vilje; Hanging in the Will of God Languages: Norwegian
TextPage scan

Med Straale-Krans om Tinde

Hymnal: K1893 #237 (1893) Tune Title: [Med Straale-Krans om Tinde] Lyrics: 1 Med Straale-Krans om Tinde Forklaret Jesus stod, Det varmer os herinde Ved dybest Hjerterod. 2 Thi naar han aabenbares I Støvets Egn paany, Skal vi med ham forklares, Ham møde Høit i Sky. 3 Han stod paa Tabors Høie, Den Guds og Davids Søn, Som Solen var hans Øie, Som Lys hans Klædning skjøn. 4 Med Venner fra Guds Bolig Vor Frelser skifted Ord Om Kors og Død fuld rolig, Om Seng i forten Jord. 5 O hør mig Drot, du kjære, Udbrød da Peder glad, Her er saa godt at være, Ei mer vi skilles ad! 6 Vi sidde i det Lave, Vor Frelser over Sol, Vi sidde mellem Grave, Han paa sin Kongestol. 7 Dog godt er her at være, Det volder Herrens Ord, Som Aanden til hans Ære Os trøster med paa Jord. 8 Som Venner i Guds Bolig Med ham vi skifte Ord Om Kors og Død fuld rolig, Om Seng i forten Jord. 9 Vort Kors er uden Jammer, Vor Død er uden Brod, Vor Grav et Sovekammer, Vor Herres Liv vor Lod. 10 Hans Aand er her tilstede, Hans ord er i vor Mund, Ham selv vi se med Glæde Nu om en liden Stund. 11 Til Jesu Kristi Ære Det tone høit i Sky: O her er godt at være I Herrens Kirkely! Topics: Sjette Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; Sixth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Herliggjørelsen; Glorification; 27 Søndag efter Trefoldigheds Fest; Twenty-seventh Sunday after Trinity Sunday Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.