Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 9 of 9Results Per Page: 102050
TextPage scan

Salig er den Mand, som ikke

Hymnal: K1893 #501 (1893) Scripture: Psalm 1 Lyrics: 1 Salig er den Mand, som ikke Vanker i de Ondes Sag, Gaar ei efter Synde-Skikke, Sidder ei i Spotter-Lag, Men hvis Lyst er Herrens Ord, Herrens Lov og Ret paa Jord, Og som alt sit Liv til Ende Grunder paa Guds Vei at kjende! 2 Som et Træ, der stander plantet Ved en Bæk i fagre Dal, Grønnes op fra Aar til andet, Og bær Frugter uden Tal, Saa den Fromme hos sin Gud Staar i Aanden frisk og prud, Med Velsignelser han smykkes, Hvad han gjør, da skal det lykkes. 3 Men, o Kristne! anderledes Vorder med de Onde gjort, De er Avner lig, som spredes, Og af Veieret blæses bort. Derfor ei, naar Dommen gaar Over Jorden, de bestaar, Men, hvor Fromme frelste mødes, Alle Syndere udstødes. 4 Thi de Godes Verk og Veie Kjendes Gud af Naade ved, Den Velsignelse, de eie, Vare skal i Evighed, Men de Ondes Agt og Id Skal forgaa til evig Tid. Hjælpe Gud da os i Naade Til ret Vei og Vandringsmaade! Topics: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Ninth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; 15 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Himlene, Herre! fortælle din Ære

Hymnal: K1893 #453 (1893) Scripture: Psalm 19 Lyrics: 1 Himlene, Herre! fortælle din Ære, Mesteren prise det hvælvede Blaa, Solen og Maanen og Stjernernes Hære Vise os, hvad dine Hænder formaa; Men i dit Hus, i din Kirke paa Jorden, Der tale Dage med Dage om dig, Der sig forklare din Sol og din Torden, Der paa Oplysning selv Natten er rig. 2 Ei er i Sandhed der Ord eller Tanke, Som i dit Hus ei fik Mæle og Røst, Og alt saa vide, som Stjernerne vanke, Bringe paa Jord de Oplysning og Trøst, Ordet med Solen i skiftende Tider Udgaar som Brudgom i morgenrød Glans, Straalende frem ad sin Bane det skrider, Krones som Helten med aftenrød Krans! 3 Saa paa sin Bane din Sol i det Høie, Lyset i Sandhed, omreiser vor Jord, Intet i Verden er skjult for dens Øie, Aldrig udslettes dens straalende Spor; Reen som et Guld er den Lov, du har givet, Omvender Sjæle, som agte derpaa, Trofast dit Vidnesbyrd fører til Livet, Vismænd det gjør af vonkundige Smaa. Topics: Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Trinity Sunday For Evening; Skabelsen; Creation; Guds Lov og Pris Languages: Norwegian
TextPage scan

Herren han er min Hyrde god

Hymnal: K1893 #374 (1893) Scripture: Psalm 23 Lyrics: 1 Herren han er min Hyrde god, Min Vægter go min Nærer, Thi falder alting mig til Fod, Alt Godt han mig beskjærer: Mig sjal ei fattes Sjælens Mad, Og hvad der gjør mig Hjerte glad; Vel mig vor saadan Herre! 2 Som Hyrden driver sine Faar Paa deilig Græsgang grønne, Og fører dem til rindend' Aa'r, Og til Vandstrømme skjønne, Saa gjør min Hyrde, Jesus Krist, Han føder Sjæl og Legem vist, Hver faar sin Mad og Drikke. 3 Om jeg faar Lyst til syndig Ting, Min Sjæl skal han omvende, Og føre mig derfra omkring, Selv tage mig ved Hænde, Og lede mig saa tryg og fri Ved Ordet paa Retvisheds Sti For sit Navns Skyld og Ære. 4 Hvi skulde jeg da frygte mig, Mens du gaar mig til Haande, Og leder mig saa tryggelig Alt med dit Ord og Aande? Trods Modgang og al Verdens Nød, Trods Helved og den evig' Død, Din Kjep og Stav mig trøster. 5 Du er min Vært, jeg er din Gjest, Din Dug du for mig breder, Og mætter mig med Føden bedst, Og intet Ondt tilsteder; Du sparer ingen Salve god, Fra Hoved flyder den til Fod, Mit Bæger og gaar over. 6 Jeg skal saa nyde mangeleed Din Godhed her i Live, Og din den store Miskundhed Hos mig skal stedse blive, Derpaa skal jeg evindelig Bo i dit Hus og Himmerig, Ei Ende faa de Dage! Topics: Anden Søndag efter Paaske Til Høimesse; Second Sunday after Easter High Mass; Guds Kald; God's Call Languages: Norwegian
TextPage scan

Den, som mig føder, det er Gud min Herre

Hymnal: K1893 #489 (1893) Scripture: Psalm 23 Lyrics: 1 Den, som mig føder, det er Gud min Herre, Mig sattes ei, hvad min Nødtørft mon være, Paa grønne Eng gjør han mig Ro og Lise, Og kvæger mig med Vand, som han mon vise, For sit Mavns Skyld han og min Sjæl omvender, Og naadelig den rette Vei mig kjender. 2 Om jeg end gaar i Dødens Dal hin mørke, Vil jeg ei frygte, thi du er min Styrke, Du er med mig, min Gud, i allen Stunde, Din Kjæp og Stav mig trøster mangelunde, Du vil for mig di Bord saa vel berede, Og det mod mine Fienders Vold og Vrede. 3 Med Balsam du mit Hoved overgyder, Min Skaal er fuld af det, mit Hjerte fryder. Din Naade og din Godhed hos mig blive Den ganske Stund, mens jeg er her i Live; Saa skal jeg hjem til Herrens Bolig vende, Naar mine Dage skride ud til Ende. Topics: 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; Tredie Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Third Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; 6 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Sixth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Som tørstige Hjort monne skrige

Hymnal: K1893 #518 (1893) Scripture: Psalm 42 Lyrics: 1 Som tørstige Hjort monne skrige Alt efter det rindende Væld, Saa monne og efter dig hige, O Herre, min tørstige Sjæl; Thi du er den levende Kilde, Og drikke saa gjerne jeg vilde For aldrig at tørste igjen. 2 De Dage og Nætter henskride, Og Sjælen kun lædskes med Graad, Af Sorgen jeg Hænder maa vride, Jeg veed ingen Frelse og Raad, Ak, naar vil dog Gud sig forbarme? Ak, naar maa jeg Ussle og Arme Indgange for Herren at staa? 3 Jeg er udi Hjertet saa bange, De Afgrunde ligge saa nær, Og paa deres Rand maa jeg gange, Det er kun en jammerlig Ferd; Jeg svimler, mig Rædsel nedknuger, Mig Afgrunden visselig sluger– O Herre, o hør mine Skrig! 4 Du er jo min Saligheds-Klippe, Paa dig har jeg bygget mit Hus; Ak, vilde du glemme og glippe, Da synker det straks udi Grus; At bryde de skummende Vover, Og, medens du tøvrer og sover, De lukke sig over min Sjæl. 5 Naar andre til Kirke mon gange, Da sidder jeg her udi Vraa, De kvæde saa liflige Sange, Men jeg maa ei høre derpaa, Min Sang er at sukke og klage; Saa skride de hellige Dage For mig, som de virke, – i Kval. 6 Dog, hvi vil, min Sjæl, du forsage, Hvi bøies, hvi bruser du saa? Lad skride de Nætter og Dage, Og bi paa din Gud, som du maa! Engang skal den Morgen oprinde, Da frelst du, saa glad udi Sinde, Skal takke og love din Gud. 7 Hans Lys og hans Sandhed skal føre Mig op til hans Tempel i Fred, Der Ordet mit Hjerte skal røre. Og glemme jeg skal, hvad jeg leed; Ja selv skal jeg røre min Tunge, Til Salmer for herren at sjunge Til Lov og til Pris for min Gud. Topics: 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Gladelig vil vi Halleluja kvæde

Hymnal: K1893 #512 (1893) Scripture: Psalm 100 Lyrics: 1 Gladelig vil vi Halleluja kvæde, Hjertet skal lege for Herren af Glæde; Gud giver Synderne til og udsletter, Tungeste Sorgen af Hjertet os letter! 2 Alt, hvad der lever paa Jorden, skal love Herren saa liflig som Fuglen i Skove; Veien og Livet i Kristus er fundet, Døden og Djævelens Magt overvundet! 3 Alle, som tro, gjør han Miskund og Naade Trøster og hjælper i værende Vaade, Trofast i alle de Evigheds Dage Efter sit Ord, som kan aldrig bedrage. 4 Gud være lovet, os løste af Vaanden! Gud være lovet med Sønne og Aanden, Han, som har været og er uden Ende, Sand Gud, for Syndere salig at kjende! Topics: 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday For Evening; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity; 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu lover Herrens Navn

Hymnal: K1893 #545 (1893) Scripture: Psalm 117 Lyrics: 1 Nu lover Herrens Navn Og giver Herren Ære, Alt Folk paa Jorderig Og Hedningernes Hære! Thi vældig over os Er Herrens Miskundhed, Og sterk hans Sandhed staar I Tid og Evighed! 2 Halleluja for ham Al Verden synge sammen! Alt Folk og Tungemaal: Halleluja og Amen! Et høit Halleluja For Frelse og for Fred! Thi Riget det er hans I Tid og Evighed! Topics: 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Guds Lov og Pris; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Om Salaighed og Glæde

Hymnal: K1893 #365 (1893) Scripture: Psalm 118:15-23 Lyrics: 1 Om Salighed og Glæde Der nu skal synges fridt I de Forløstes Sæde Og Guds Pauluner vidt; Thi ved Guds høire Haand Er Kristus høit ophøiet, Ham Seier stor tilføiet, Han Døden overvandt. 2 Mens han er saa i Live, Da Dø vi ingenlund, Men skulle frelste blive, Fortælle Guds Miskund; Om vi end refses saa, Vi lægges lukt i Grave, Dog skal vi Livet have, Udødelig opstaa. 3 Den Kirkesteen grundfaste, Den Herre Jesus Krist, De Bygningsmænd forkaste, Men han er bleven vist Til Hoved-Hjørnesten For Kirken Guds paa Jorde, Den Gjerning Herren gjorde, Des undres hver og een! 4 Dig, Jesus Krist, ske Ære, Som kom i Herrens Navn! Guds Folk velsignet være Af Herrens Hus og Stavn! Vi takke hver for sig Den Herre overmaade, Thi hans Miskund og Naade Staar fast evindelig. Topics: Anden Paaskedag Til Aftensang; Second Easter Day For Evening; Kirken; The Church; Kjærlighed til Næsten; Love to the Almighty; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; Herliggjørelsen; Glorification; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday For Evening; 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Særlige Salmer Kirke-Vilese; Special Hymns Church Dedication Languages: Norwegian
TextPage scan

Var Gud ei med os denne Tid

Hymnal: K1893 #555 (1893) Scripture: Psalm 124 Lyrics: 1 Var Gud ei med os denne Tid, Saa raabe alle Munde! Var Gud ei med os denne Tid, Vi gangne var til Grunde; Thi vi er fattig' Folk og faa, Men mange de, som mod os staa Og støde ned og storme. 2 De ere nu paa os saa vred, At havde Gud ei været, De havde heltop slugt os ned, Som Ulve os fortæret. Vor Sjæl er gangen gjennem Vand, Vi var omkomne alle Mand,– Guds Magt er sterkest Støtte. 3 Gud være lovet, at det glap! De fik os ikke fangne; Som Fuglen udaf Snaren slap, Saa ere vi undgangne; Se, Snaren brast, og vi er fri, I Herrens Navn saa frelses vi, Gud raader Jorderige! Topics: Alle Helgens Dag Til Høimesse; All Saints Day High Mass; Reformationsfest; Reformation Day Languages: Norwegian

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.