Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, PreachingandWorship.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Aand over Aander, kom ned fra det Høie

Hymnal: K1893 #432 (1893) Lyrics: 1 Aand over Aander, kom ned fra det Høie, Evig med Fader og Sønnen een Gud! Kom, vore Sjæle tilsammen at føie, Kom, at berede den himmelske Brud! Kalde, forsamle og Jesum forklare, Bygge Guds Kirke, oplyse hans Folk, Det er din Gjerning: lad os den erfare, Kom, du Guds Kjærligheds mægtige Tolk! 2 Mildeste Jesu, du hevner dig kjærlig! Sender os Aanden, Forjættelsens Pant. Nu blev Forsoningen tydet os herlig, Troen den kjender, dit Tilsagn er sandt; Vidnerne krones med bændende Tunger, Hver af dem taler det Maal, som han vil! Brænder i Aanden, Forløste, og sjunger Hannem til Ære, som tendte den Ild! 3 Himmelske Trøster, din Olje lad flyde Ind udi Hjerternes dybeste Saar! Styrk os i Striden, og giv os at nyde Frugten af Frelsen, som alting formaar! Skab inden i os fornyede Hjerter, Led os i Sandhed, ophold os i Nød, Gjør os taalmodige midt under Smerter, Vær du vor levende Kraft i vor Død! Topics: Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass; Søndag Septuagesima Til Hoimesse; Septuagesima High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Af Dybsens Nød jeg raabe maa

Hymnal: K1893 #273 (1893) Lyrics: 1 Af Dybsens Nød jeg raabe maa, O Herre du mig høre! Dit Naadens Øre merke paa Den Bøn, jeg frem vil føre! Om du i Naade ei ser bort Fra al den Synd, som her er gjort, Hvo kan da frelst vel blive? 2 For dig kun Naaden gjælde kan Til Synden at forlade, Min Gjerning hjælper ei et Grand, Og bøder ei den Skade; For dig er ingen funden reen, Thi frygte sig maa hver og een, Og tage Trøst af Naaden. 3 Derfor til Gud jeg holder mig I mine Synders Vaade, Mit Hjerte saare trøster sig Paa Jesu søde Naade, Som er mig i hans Ord tilsagt, Det staar evindelig ved Magt; Paa Naaden, Gud, jeg bier! 4 Og varer det fra Morgenstund Alt indtil Aftens Ende, Da skal mitHjerte ingenlund Mistrøstet bort sig vende. Saa gjør Guds Folk af rette Art, Som han med Tugt har tvunget hart, De bie paa Guds Time. 5 Og om vor Synd er stor og svar, End større er Guds Naade; Den Hjælp, som han i Hænde har, Er uden Maal og Maade. Trods al den Synd og Sorg, er til, Han Hyrden er, som frelse vil, Og fri sit Folk af Nøden. Topics: Anden Søndage i Faste Til Høimesse; Second Sunday in Lent High Mass; Synden; Sin; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Af Høiheden oprunden er

Hymnal: K1893 #140 (1893) Lyrics: 1 Af Høiheden oprunden er En Morgenstjerne klar og skjær Af Sandhed og af Naade; Du Jesse Rod og Davids Kvist, Min Hjertens Brudgom, Jesu Krist, Mig fryder overmaade! Liflig, Venlig, Mild og kjærlig, Stor og herlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv i dig jeg haver. 2 Eia, min Skat og Krone skjøn, Guds og Jomfru Marias Søn, O du høibaarne Konning! Du Lilje i mit Hjerte-Skrin, Dit hellig' Ord og Hilsen din Er sød kom Melk og Honning. Guds Blomst Din Komst, Hosianna! Himlens Manna Vi fornemme, Aldrig kan jeg dig forglemme. 3 Du klare Ædelstenen min, Lad skinne i mit Hjerte ind Din Ild og Elskovs Flamme, Gud glæde mig og give vist, Jeg være maa en Livsens Kvist Alt paa dit Legems Stamme! Til dig Saart mig Længes komme, Himlens Blomme! Suk jeg sender, Rækker til dig Hu og Hænder! 4 Min Sjæl i Gud da fryder sig, Naar du til mig ser mildelig Med dig Miskundheds Øie. O Herre Krist, hvor du er god, Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod Mig Salighed tilføie! Drag mig, Tag mig, Giv mig Arme Naadens Varme! Jeg er Bruden, Paa dit Ord jeg kommer buden. 5 Gud Fader min i Himmerig, Før Verden var, du elskte mig Udi din Søn den kjære, Og han har selv jo valgt mig ud, Og han er Brudgom, jeg er Brud, O Herre Gud, for Ære! Eia, Eia! Himlens Glæder Jeg tiltræder, Snart han fører Bruden hjem, som ham tilhører! 6 Stem op, og syng en Brudesang! Lad Strengeleg og Harpeklang Af Hjertens Lyst nu lyde, Thi med min Jesu skal jeg gaa, Og ham til Brudgom skal jeg faa, Det skal mig evig fryde! Synger, Leger, Jubilerer, Triumferer, Naaber Kjære: Stor er Herren til Guds Ære! 7 Hvor hjerteglad er jeg da nu! Mig Et og Alt er Jesus, du, Mit Ophav og min Ende; Mig vil du dag jo til din Pris Optage i dit Paradis, Thi klapper jeg i Hænde! Amen, Amen! Kom min glæde! Jeg er rede, Dryg ei længe, Al min Hu ved dig mon hænge. Topics: Første Juledag Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Aarvaagenhed; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Hoimesse; Annunciation High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Af Jesu Ord og Adferd kan

Hymnal: K1893 #41 (1893) Lyrics: 1 Af Jesu Ord og Adfærd kan Forældre se og lære, At de til ham, vor Frelsermand, Bør deres Smaa frembære, At de det ei forsømme maa, Om de Guds Vrede vil undgaa Og fri for Ansvar vorde. 2 Vi vore Børn til Jesum Krist Ved Daaben først skal bære Som er et Naadetegn forvist, At han dem mild vil være, Tilgiver dem al deres Synd, Som de kom med i Verden ind, Og gjør til sine Lemmer. 3 Dernæst vi ogsaa med vor Bøn Smaa Børn til Gud skal føre, Og bede, han vil for sin Søn Dem med den Helligaand røre; Fremlede dem i al Forstand, Og fri fra det, som skade kan, At de maa salig blive. 4 Derefter og med kristen Tugt Vi Børn til Gud skal bære, Opføde dem i Herrens Frygt Til hans Lov, Pris og Ære, Til Lærdom god dem holde frem, Forargelse ei give dem, Men for Udyder straffe. 5 Dig takke vi, som det sig bør, O Gud vor Fader kjære, Som Ægtestand den Ære gjør, At den maa frugtbar være, Af Børn faa Glæde stor og Gavn, Og Aarsag til dit hellig' Navn Herudi og at prise. 6 Dig takke vi, Herre Jesu Krist, Som gjør smaa Børn den Ære, At lægge dem op til dit Bryst! Du ved din Aand os lære, At bære vore Børn til dig, Opfostre dem ret kristelig Og aldrig dem forarge! 7 Du sende dine Engle ned, Og vore Smaa bevare Fra Djæv'len, deres Fiende leed, Som sætter for dem Snare; Lad ham med dem ei fange Magt, Men lad dem tænke paa den Pagt, Som de i Daaven gjorde! 8 Os alle fri fra Synd og Last, At vi fra dig ei vige, Men staa hos dig i Troen fast, Med Børn faa Himmerige! Dig ske Lov, Pris, og Herlighed Med Faderen i Evighed I Aandens Enhed! Amen! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Afvend fra os, o Herre mild

Hymnal: K1893 #390 (1893) Lyrics: 1 Afvend fra os, o Herre mild, Den Straf, som Ridkjærhedens Ild For vore Synder har opvakt, Tænk paa din dyre Naade-Pagt, Fri os fra Krig og Hungers Nød, Fra Sygdom, sot og hastig Død! 2 Se naadig til os Arme, som Kan ei bestaa for Ret og Dom, Men tigger Naade, og vel veed, At, om du ei af Miskundhed Forskaane vil, al Verden maa For Syndens Skyld til Grunde gaa. 3 O Herre, ikke os forkast! Din Trofasthed staar evig fast, Thi skaan os nu for Straffens Ris, Og i al Nød os Hjælp bevis, Før os paa din Miskundheds Sti, Og gjør os fra vor Jammer fri! 4 O, du maa ei fortørnes paa Os svage, usle, arme Smaa! Du, som os skabte med dit Ord, Veed, vi er intet uden Jord; Ret grant dit klare Øie ser, Hvor skrøbelig vor Tilstand er. 5 Ved Synden vi fordærved' er, Os frister Satan endnu meer, Saa gjor og Verden, Kjød og Blod, Endskjønt vi dem vil staa imod; Den Jammer er dig vel bekjendt, O Gud, din Naade os tilvend! 6 Tænk paa din Søns den bitre Død, Og paa hans Blod, som for os flød, Deri er for al Verdens Synd Forsoning fuld af Kraft og Fynd, Vi trøste os derved al Tid, Og haabe paa din Naade blid! 7 Veskjærm os du, som ene kan, Velsigne dette Sted og Land, Al Tid os und dit hellig' Ord, Afvend den Ondes List og Mord, Giv os tilsidst en salig Død, Og hos dit hisset Glæden sød! Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass; I Nød og Fare; In Need and Danger; Omvendelsen; Repentance; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Ak Fader lad dit Ord, din Aand

Hymnal: K1893 #230 (1893) Lyrics: 1 Ak Fader, lad dit Ord, din Aand Dog ret saa Overhaand! Og se, hvor fuld din Urtegaard Af Torn og Tidsel staar! Din Vekst du har vel her, Men, ak, hvor tynd den er! Hvor lidet er dog Kraften kjendt Af Ord og Sacrament! 2 O Jesu, Jesu, kom dog snart At se din Vingaards Art! Af Døbte vrimler Stad og Land Men hvor er Troens Brand? Hvad hjælper det, vi veed, Du Døden for os leed, Naar vi ei staa mod Satans Verk I Troen frisk og sterk? 3 O Helligaand, for dig vor Skat Vi græde Dag og Nat, Kom, giv os samme Lys og Kraft, Vor' Formænd før har havt. Da Kristendommen stod Som Træ med stærkest Rod Og Krone fuld af Frugters Sne Og Purpur! Lad det ske! Topics: Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Kirken; The Church; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twentieth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Ak Herre from

Hymnal: K1893 #389 (1893) Lyrics: 1 Ak Herre from, Hvor stor en Sum Er alle mine Synder; Ei nogen Mand Mig hjælpe kan, Jeg i al Verden finder. 2 Jeg siger frit, Løb jeg end vidt Hen indtil Verdens Ende, At løses af Den Syndens Straf, Jeg kund' den ei afvende. 3 Jeg beder dig, Forskyd ei mig, Som mine Synder skyldte, Træt ei med mig, Gud, vredelig! Din Søn for mig opfyldte. 4 Er det da saa, Straf følger paa For mine Synders Velde, Saa straf du her, Og skaane der, Lad mig kun her undgjelde! 5 Godt Taal mig und, Forlad min Synd, Giv lydig Aand, Gud milde! Lad mig ei her, Som ofte sker, Med Utaal Naaden spilde! 6 Gjør du med mig, Som synes dig, I Naaden lad mig blive Lad dog ei mig Evindelig Fra dig med Skamme vige! 7 Som sig en Fugl Ind udi Skjul I hule Trær forstikker, Naar Stormen gaar, Og Toden slaar, Og Folk og Kvæg forstrækker. 8 Saa, Herre Krist, Min Tilflugt vist Er dine Saar og Vunder, Dem jeg i Nød Og Dom og Død Med Hast mig skjuler under. 9 Der er mig vel. Naar da min Sjæl Fra Legemet henfarer, Jeg bliver vist Hos dig, o Krist, Du evig mig bevarer. 10 O Jesu sød! Paa Korset død Er du for Synder mine, Du Djæv'lens Magt Har underlagt, Frelst mig fra Helveds Pine. 11 Thi priset vær' Gud Fader kjær', Hans Søn og Aand tilsammen! Hvo tviler paa, Guds Ord skal staa: Den tror, blir salig. Amen. Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass; Omvendelsen; Repentance; 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Ak hvorledes? Skal jeg skue

Hymnal: K1893 #338 (1893) Lyrics: 1 Ak, hvorledes? Skal jeg skue Alles Liv at bære død! Livsens søde Himmel-Lue Være slukt i Jordens Skjød! Guds og alle Engles Lyst, Alle arme Syndres Trøst Udi Gravens Mulm at gjemmes, Aldrig det af mig forglemmes. 2 Denne Sag den burde tegnes Ind i Hjertets dybe Rod, Burde af os alle regnes, Som vi nu ved Graven stod Og besaa hans Jordeferd; Alle tage sig det nær! Hvorfor skal den mørke Hule Dog saa kjær en Frelser skjule? 3 Jeg og du er Aarsag bleven, At Guds egen elskte Søn Blev fra Livets Land bortreven, Til at være Sonings Løn; Thi for vore Synder kom Over os Guds Vredes Dom, Men Guds Søn gik den at lide, For vor Salighed at stride. 4 Døden selv ham ei fortryder, O hvor har han Verden kjær! Kjærlighed hans Hjerte bryder, Det er nok Forundring værd! Kan han kun vor Frelse faa, Ja, saa vil han gjerne gaa – Ned i Graven med vor Byrde, O den milde Sjæle-Hyrde! 5 O, hvor høit man skulde agte Jesu Pine, Død og Blod, Hvor vemodelig betragte Den med Graad, med Bøn og Bod! Men der findes dog saa faa, Som vil i hans Fodspor gaa, Faa vil følge Jesu Lære, Lige fuldt dog Kristne være. 6 Hører, lader eder raade Under Saligheds Forlis, Regner ikke Jesu Naade Mere for saa liden Pris! Slipper Verdens arge Lyst, Følger Jesu søde Røst, Beder, han vil sig forbarme, Favner ham i Troens Arme! 7 O, for Troende hvor yndig Er vor Jesu dyre Død! O, hvor liflig kraftig, syndig, Naar man er i Sjæle-Nød, Og da fuld Forløsning faar Ved vor Jesu Blod og Saar! Det er ret et Himmerige, Som har aldrig havt sin Lige. 8 Saa er Graven mig en Glæde, Hvor jeg ret skal hvile mig, Saa vil jeg ei mere græde, For at man begraver dig; Thi du blev dog ikke død, Men de Dødsens Porte brød, Og fordrev alt Gravens Mørke Ved din Guddoms Kraft og Styrke. Topics: Jesu Død Langfredag; Jesus' Death Good Friday Languages: Norwegian
TextPage scan

Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænker

Hymnal: K1893 #507 (1893) Lyrics: 1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke, Hvor haardt det er, det Satans Slaveri, Du skulde dig ei Øieblik betænke, At søge den, som dig kan gjøre fri! Ak, hvilken salig Dag du fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige, Hvor godt det er at høre Jesum til, Du skulde ei imod hans Naade krige, Som dig endnu saa gjerne hjælpe vil! Ak, hvilken Seir Guds Kirke fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 3 Ak, tænkte du til evig Tid at brænde, Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar, Hvor skulde du med Graad til ham dig vende, Som mod dig med udstrakte Arme staar! Ak, hvilket Tab dog Satan fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 4 Ak, trode du, at man sig ei kan drømme I Himlen ind, – det ei saa let er gjort– Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme, Og lede om den rette snævre Port! Ak, hvilken Jammer Ende fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 5 Ak, skjønte du, hvor godt det er at lande I Paradis, hvor Glæden er saa sød, Du skulde snart al Verdens Lyst forbande, Og haste hen til Jesu milde Skjød. Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 6 Ak, vilde du nu een for alle Gange Dig give ind i Bod og Bøn og Strid, Hvor skulde du af Jesu Naade fange, Hvor skulde du ham finde mild og blid! Ak hvilken Hvile Sjælen fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge? Det gjælder dog din egen Sjæle-Tarv; Det er saa haardt i Helvede at ligge, Det gjør saa godt at tage Himlens Arv! Ak, hvilken evig Fryd du fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 8 Ak, kunde du – du kunde, om du vilde– Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat! Nu kan det ske, nu før det er for silde, Det mørknes alt mod Evighedens Nat. Ak, hvilken Glæde Jesus fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! Topics: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance Languages: Norwegian
TextPage scan

Al den ganske Kristenhed

Hymnal: K1893 #296 (1893) Lyrics: 1 Al den ganske Kristenhed, Priser Guds Barmhjertighed! Han, vor skaber, faderlig Over os miskunded sig, Hørte bange Hjerters Bøn, Han ved sin enbaarne Søn Frelser os i Lys og Løn. 2 Jesus Kristus, Frelseren, Deler med os Salvelsen, Guds Enbaarne, Kvindens Sæd, For os fødtes, for os leed; Blev forsfæstet, lagt i Jord, Og til Helved nedfor, Men stod op med Livets Ord. 3 Himmelfaren Gud og Mand, Hos vor Fader sidder han, Kommer dog igjen herned Med sin Faders Herlighed, Dømmer Levende og Død, De Udkaarne i hans Skjød smage da skal Hvilen fød. 4 Indtil da den Helligaand Fører os i Troens Baand Med det salige Guds Ord Til vor Frelsers Bad og Bord, Skjænker os, med Synd forladt, Fred og Frelse Dag og Nat, Livets Krone, Himlens Skat. Topics: Mariæ Bebudelses Dag Til Høimesse; Annunciation High Mass; Troens Bekjendelse; Confession of Faith Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.