Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 631 - 634 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Den signede Dag, som vi nu ser

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Den signede Dag, som vi nu ser Med Blide til os opkomme, Den lyse af Himlen meer og meer, Os alle til Lyst og Fromme! Det kjendes paa os, som Lysets Born, At Natten den er nu omme! 2 Den signede Stund, den Midnats Tid, Vor Herre han lod sig føde, Da klarned det op i Øster-Lid Til deiligste Morgenrøde, Da Lyset oprandt, som Jordens Bold Skal lysne udi og gløde. 3 Om levende blev hvert Træ i Skov, Og var saa hvert Blad en Tunge, De kunde dog ei Guds Naades Lov Med værdelig Røst udsjunge; Thi evig nu skinner Livsens Lys For Gamle og saa for Unge. 4 Thi takke vi Gud, vor Fader god, Som Fulgen i Morgenrøde, For Dagen, han os oprinde lod, For Livet, han gav af Døde! For alt, paa vor Mark i tusind Aar, Der grode til Sjæle-Føde! 5 Nu sagtelig skrid, du Pintsedag Med Straaler i Krans om Tinde! Hver Time til Herrens Velbehag Som Bekke i Eng henrinde, Til frydelig sig tilsidst de sno Op under de grønne Linde! 6 Som Guld er den aarle Morgenstund, Naar Dagen opstaar af Døde, Dog kysser os og med Guld i Mund Den liflige Aftenrøde, Saa tindre end maa det matte Blik, De blegnende Kinder gløde. 7 Saa reise vi til vort Fædreland, Der ligger ei Dag i Dvale, Der stander en Borg saa prud og grand Med Gammen i gyldne Sale, Saa frydelig der til evig tid Med Venner i Lys vi tale! Topics: Første Pinstedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass; Guds Lov og Pris
TextPage scans

Den signede Dag, som vi nu ser

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Den signede Dag, som vi nu ser Ned til os fra Himlen komme, Gud lyse for os jo længer des meer, Os alle til Glæde og Fromme! Gud lade os ikke ske idag Skam, Last eller nogen Vaande! 2 Den signede Dag, den signede Tid, Vor Herres hans Fødsels Time, Da kom der et Lys fr Himlen ned Saa vidt over Verden at skinne, Det lyser for os evindelig Nu og foruden al Ende. 3 Gud Fader og Søn og den Helligaand Med hele sin Engleskare Bevar' os idag og alle Stund For alskens Djævelens Snare, For al den Avind, han til os bær, Vor Sjæl og vort Liv til Fare! 4 Det Kors, vor Herre han bar for os, For vor Synd, ikke for sine, Jeg setter i Dag mellem Djævlen og mig, Jeg mener Guds værdige Pine; Det Blod, der ned paa Korset randt, Det slukker ud Synder mine. 5 Var alle de Trær, i Verden staar, Og Sanden paa Havsens Bunde Med levende Liv og havde Maal At sjunge med Engle-Munde, Jesum Guds Søn tilfulde dog De aldrig lovprise kunde. 6 Det er fuld ondt med liden Magt Mod høie Bjerge at springe; Den lille Fugl, han flyver saa høit, Og Veiret bær under hans Vinger; De Strømme de rinde saa frydelig Op under de grønne Linde. 7 Men Dagen de aldrig er saa lang, At Aftenen maa vi jo vente, Livet det endes med Dødsens Tvang, Hvem det vilde ret betænke! Vi bæres til Graven ud saa trang, Os følger ei anden Ende. 8 Da give det Gud, vi have saa tjent I Verden ham vel til Maade, I Troen Guds Søn saa have kjendt, At vi miste ikke Guds Naade. Naar Verden haver sig fra os vendt, At vi da faa evig Baade! 9 Naar vi skulle til vort Fædreland Og stilles fra dette Elende, Befaler jeg Gud min Sjæl i Haand, I Himmerige Glæde at sende! Gud Fader og Søn og den Helligaand, Han give vort Maal god Ende! Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning
TextPage scans

Aand over Aander, kom ned fra det Høie

Appears in 9 hymnals Lyrics: 1 Aand over Aander, kom ned fra det Høie, Evig med Fader og Sønnen een Gud! Kom, vore Sjæle tilsammen at føie, Kom, at berede den himmelske Brud! Kalde, forsamle og Jesum forklare, Bygge Guds Kirke, oplyse hans Folk, Det er din Gjerning: lad os den erfare, Kom, du Guds Kjærligheds mægtige Tolk! 2 Mildeste Jesu, du hevner dig kjærlig! Sender os Aanden, Forjættelsens Pant. Nu blev Forsoningen tydet os herlig, Troen den kjender, dit Tilsagn er sandt; Vidnerne krones med bændende Tunger, Hver af dem taler det Maal, som han vil! Brænder i Aanden, Forløste, og sjunger Hannem til Ære, som tendte den Ild! 3 Himmelske Trøster, din Olje lad flyde Ind udi Hjerternes dybeste Saar! Styrk os i Striden, og giv os at nyde Frugten af Frelsen, som alting formaar! Skab inden i os fornyede Hjerter, Led os i Sandhed, ophold os i Nød, Gjør os taalmodige midt under Smerter, Vær du vor levende Kraft i vor Død! Topics: Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass; Søndag Septuagesima Til Hoimesse; Septuagesima High Mass
TextPage scans

Apostlerne sad i Jerusalem

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Apostlerne sad i Jerusalem Og bied paa Herrens Time, For Øre da bradt det ringed dem, Som tusinde Klokker kime. 2 Det rørte dem alle saa underlig, Det var ikke før oplevet, Der taltes om dem i Himmerig, Der blev deres Navne skrevet. 3 Der taltes om dem, som Livets Ord Nu skulde med Kraft forkynde, Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord, Som skulde paa Jord begynde. 4 Da hørtes paa Zion der Sus og Brus, Det bølgede som et Lagen, Med Kraft fra det Høie det lave Hus Opfyldtes paa Pintsedagen. 5 Da saaes der Tunger som Ild og Glød, Guds Venner de fløi i Munden, Paa alle Folks Tunger Guds Ord gjenlød, Mangfoldig, dog eens i Grunden. 6 Saa tendtes paa Jorden det Lys fra Gud, Der haver som Solen straalet, Hvor levende Røster Guds Naade-Bud Forkyndte paa Modersmaalet. 7 Og har vi til nu paa det store Ord, Som Børnene smaa, kun stammet, Af Himmelens Ild, som kom til Jord, Vi har dog en Gnist annammet. 8 Den Gnist, den lever hos os endnu, Opblusser og i Guds Time, Saa gladelig rinder det os i Hu, At Himmerigs Klokker kime. Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; First Pentecost For Evening Used With Tune: [Apostlerne sad i Jerusalem]

Pages


Export as CSV



Advertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.