Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 51 - 60 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Her falder megen Trætte

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Her falder megen Trætte, Det volder Manges Meen. Vi har Guds Bud og Rette Til Skjel og Delesteen. Se til, du ikke glemmer, Vi er hverandres Lemmer I Kristo hver og een. 2 Ei Haanden skjelde Foden: Du fører mig ikuld! Ei Blommen skamme Roden, Som gror i sorten Muld. Vi alle hænge sammen, Det være største Gammen, At een er anden huld. 3 Hvi skulde vi og kives Og komme tungvidt frem? De Dage faa, som gives, Til Udyd bruge dem? De Dage faa, som gives, Til Udyd bruge dem? Den Tid, vor Herre sender, O lad os række Hænder Og hjælpes trolig hjem! 4 Hvo ilde saa at tverke, Og tviste bort vor Stund, Saa vore Hjerter verke, Og spilde Guds Miskund! Een gjør' en anden Ære, Hverandres Byrder bære Med Godt af Hjertens Grund! 5 O Kriste, du vort Hoved Og Herre, send din Aand At knytte, som du loved, Fuldkommenhedens Baand, Hin Kjærlighed, som lider, Som gjennem Verden skrider Med himmeløftet Haand! Topics: Tredie Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Third Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Kjærlighed til Næsten; Love to the Almighty
TextPage scans

Her kommer dine arme Smaa

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Her kommer dine arme Smaa, O Jesu, i din Stald at gaa, Oplys enhver i Sjæl og Sind, At finde Veien til dig ind! 2 Vi løbe dig med Sang imod, Og kysse Støvet for din Fod; O salig Stund, o søde Nat, Da du blev fød, vor Sjæleskat! 3 Velkommen fra din Himmelsal Til denne Verdens Grædedal, Hvor man dig intet andet bød End Stald og Krybbe, Kors og Død! 4 Men, Jesu, ak hvor gaar det til, At dog saa Faa betænke vil Den store, store Kjærlighed, Som drog dig til vor Jammer ned? 5 Saa drag os ganske til dig hen, O søde fromme Sjæleven, At hver af os saa inderlig I Troen maa omfavne dig! 6 Lad Verden ei med al sin Magt Os rokke fra vor Daabes Pagt, Men giv, at al vor Længsel maa Til dig, til dig alene staa! 7 Saa skal det ske, at vi engang Blandt alle Helgens Frydesang I Himlens søde Paradis Skal prise dig paa Englevis. 8 Her staa vi nu i Flok og Rad Om dig, vort skjønne Hjerteblad, Ak hjælp, at vi og alle maa I Himlen for din Throne staa! Topics: Juleaften; Christmas Eve
TextPage scans

Allevegne hvor jeg vanker

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Allevegne hvor jeg vanker, Jeg min Jesum har i Tanker, Hvor jeg ligger, sidder, gaar, Efter ham min Længsel staar. 2 Bort fra Verdens Land at ile, Mæt af Møie, hjem til Hvile, Er jeg reisefærdig til, Naar min søde Jesus vil. 3 Naar jeg med ham skal regjere, Livsens Krans og Krone bære, O, hvor vil jeg være glad I den gyldne Englestad! 4 O, hvor vil jeg da mig glæde, Naar min Jesus mig vil klæde, Føre ind paa Himlens Slot, O, hvad vil det være godt! 5 Da skal Mund og Hjerte klinge Med min Frelser Lov at bringe Blandt Udvaltes Sang og Lyd I Guds Englers Samfunds Fryd. 6 Fri fra Sorgen, fri fra Nøden, Fri fra Synden, fri fra Døden, O, hvor vil jeg være fro I Guds Englers Samkvems Ro! Topics: Fjerde Søndag efter Paaske Til Høimesse; Fourth Sunday after Easter High Mass; God's Call; Guds Kald; Jesus-Salmer; Jesus Hymns
TextPage scans

Her ligger jeg nu kold og stiv

Appears in 3 hymnals Lyrics: 1 Her ligger jeg nu kold og stiv I Lagen svøbt foruden Liv, Min Kind er bleg, min Mund er blaa, Ser jer i Speil, som om mig staa! 2 Her jordes al min Verdens Pris, Hver tænke derpaa, som er viis, Min Grav den er syv Fødder lang, Og dertil baade dyb og trang. 3 O Kvinde, Mand og Drot og Dreng, Drag dig til Minde den min Seng! Saa vorder Verdens Velde endt, Hvordan vi os har snud og vendt. 4 Thi Verdens Liv er ligervis Som den, der bygger paa en Is, Der kommer Veir, slaar Isen smaa, Det Hus kan der ei længer staa. 5 Jeg tænkte langt, men Tiden leed, Nu har mig Døden slaget ned, I Verdens Lyst jeg gjordes glad, Nu gives Mulden jeg til Mad. 6 Du Onde tænker ei derpaa, Mens du paa karsken Fod mon gaa, I Synd du lever al din Stund, Du grue maa af Hjertens Grund. 7 Tænk, dine Synder imod Gud! Mangfoldig har du brudt hans Bud; Det mon vel være Hjertens Nød, Du har ei Ven, naar du er død. 8 Fra al din Lyst og Liggend'fæ De skjule dig i Kiste-Træ, Og bær dig fort af Døren ud Fra Mammon din, den arme Gud. 9 Til Doms vi alle op skal staa, For Dommens Stol skal vi fremgaa; Basunen lyder: Døde, kom! Vi skulle staa for Herrens Dom. 10 Da maa det frem, hvad du har gjort, Hvad du har syndet, Lidt og Stort, Din Gjerning dømmer Gud med Skjel, Har intet glemt, det veed du vel. 11 Her hjælper Gaver ei og Bøn, Du fanger da din rette Løn; Dig skjuler da ei Taarn, ei Mur, Du arme, usle Kreatur! 12 De Onde døm's til Helveds Tvang, Der gjøres Tiden saare lang, I Ild og Kval de skulle staa, Vil gjerne dø, men leve maa. 13 De Gode times Ære stor, Til Himmels dømmer dem hans Ord, Thi Kristus, som for dem er død, Han frelser dem af Helveds Nød. 14 Se derfor dig i Tide om, Og lev i Troen og vær from, Til Jesum ene set din Lid, Og lev med ham til evig Tid! Topics: 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; First Sunday after Trinity Sunday High Mass; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Tredie Søndag efter Paaske Til Aftensang; Third Sunday after Easter For Evening; 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; First Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave
TextPage scans

Her lignes Trængsels Tiden

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Her lignes Trængsels Tiden Kun ved en stakket Stund, Saa følger Trøsten siden, Saa taler Sandheds Mund. O Sjæl, bliv derfor ved! Bliv ved at kjæmpe, raabe, Bliv ved at tro og haabe I al Taalmodighed! 2 Se, Stunden snart skal komme, Da Jesus vil sin Brud Til de udvalte Fromme Af Trængsel føre ud, Og hente til det Sted, Hvor Synd og Død ei mere, Ei Graad og Skrig skal være, Men evig, evig Fred. 3 Min Sjæl, vær du kun stille, Og bliv i Troen ved, Lad ingen Nød dig skille Fra Kristi Kjærlighed! Du veed jo til din Trøst, Guds Børn som saa med Taare, Dem visselig staar fore En salig Glædes Høst. 4 Saa trøst dig da, mit Hjerte, Med disse dyre Ord, Og viid, at al den Smerte, Du lider her paa Jord, Ei værd at lignes er Med al den Glæde hisset, Dig Jesus har forvisset, Vort Borgerskab er der. Topics: Tredie Søndag efter Paaske Til Høimesse; Third Sunday after Easter High Mass; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy
TextPage scans

Her løber jeg i Blinde

Appears in 4 hymnals Lyrics: Bruden: 1 Her løber jeg i Blinde, Og veed ei selv hvorhen, Jeg kan ham ikke finde, Som heder Syndres Ven; Jeg kan ham ikke miste, Jeg kan ham ikke faa, Saa Hjertets Baand maa briste, Og Livets Kraft forgaa. 2 Jeg mindes nok de Dage, Der gik med Fryd og Lyst, Jeg glemte let min Plage Ved Jesu søde Bryst; Da kunde jeg vel smile Ad al min Trang og Nød, Thi Sjælen fandt sin Hvile I Jesu Favn og Skjød. 3 Nu gaar jeg her med Klage, For Gud han er mig vred, At jeg maa plat forsage I al min Usselhed; Des mere jeg vil raabe, Des større er min Nød, Hvad skal jeg mere haabe, Min Hjertens Lyst er død! 4 O Hjertens Jesu milde, Jeg er saa hart omspendt! Er Naadens søde Kilde Udtørret og forvendt? Har solen ingen Varme, Har Ordet ingen Grund? Vil Gud sig ei forbarme, At gjøre Sjælen sund? Jesus: 5 Min Elskede, min Glæde, Udvalgte Hjertens Brud, Hvad volder dig at græde, Og se saa bange ud? Kom, hør og lad dig sige! Hvem blider dig do ind, At jeg dig kunde svige, Er da mit Ord kun Vind? 6 Til søde Himmerige Er Veien altid trang, Dog ei for alle lige Besværlig, tung og lang; En kan for Torner grue, En anden derimod Maa gjonnem Trængsels Lue Og Dødens sorte Flad. 7 Man skal dig ikke kalde En Enke og Forladt Men Zion, den Udvalgte, Guds egen Brud og Skat; At du det ei kan kjende, Det gjør den svare Strid, Men den skal snart faa Ende Paa sin bestemte Tid. 8 Lad Jordens Grundvold slippe, Og Verden lukt forgaa, Min Naade er en Klippe, Som evig skal bestaa. Hvi frygter du den Skade, Du aldrig faar at se? Jeg vil dig ei forlade, Det kan umulig ske. 9 Paa Roser kun at træde I Verdens jevne Gang, Det kan jeg ei tilstede, Der kommer Kors og Trang, Saa er det du maa lide, Din Arvedeels Bevis, Thi de Udvalgte stride Sig ind i Paradis. 10 Din Jesus er din milde Trofaste Sjæleven, Tro kun, min Naades Kilde Skal aldrig tørres hen! Jeg skal i Himmerige Dig gjøre Engle lig, Vil Satan andet sige, Da er det Løgn og Svig Topics: Første Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; First Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns
TextPage scans

Her mødes alle Veie

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Her mødes alle Veie Paa Gravens bratte Rand, Her er vort sidste Leie I Skyggers mørke Land, Her synke alle Hænder, Her visner hver en Krans, Her samles Muldens Frender, Her falmer Støvets Glans. 2 Men han, til hvem vi spæde Alt bares i vor Daab, Forbød vor Samfundskjæde At sørge uden Haab. Hvor til Gud Faders Ære Vor Frelsen høit opfor, Der skal hans Tjener være Med ham, den Herre stor. 3 Lad da kun Jorden dølge, Hvad ei var reent og let Til Aanden did at følge, Hvor Naade gaar for Ret! Engang, naar det mon kime Til Paaske høit i Kor, Da slaar og Naadens Time For Støvet under Jord. 4 Saa smile da hvert Øie Selv gjennem Taaresky, Som skimter i det Høie Det store Morgengry! Saa folde fromt sig Hænder I Jesu Kristi Navn, Thi Troens Vei sig ender I Herlighedens Havn! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification
TextPage scans

Her ser jeg da et Lam at gaa

Appears in 2 hymnals Lyrics: 1 Her ser jeg da et Lam at gaa, Som sig til Døden skynder, Et taaligt Lam, som bærer paa Al Verdens Sorg og Synder; Til Offerstedet staar hans Hu, Han siger: Se, her staar jeg nu For Adams Æt at stride! Man viser alle Piner frem; Han svarer: Gjerne! hvert et Lam Er færdig tl at lide. 2 Det Lam er Herren stor og sterk, Med Adams Æt forbunden, Som Gud til vort Forløsnings-Verk Har ene dygtig funden. Gak hen, min kjære Søn, og lid For dem, som indtil evig Tid Min Vrede skulde smage! Den Straf er grusom ud at staa, Men Verdens Frelse staar derpaa, Vil du dig den paatage? 3 Ja Fader, ja af Hjertens Grund, Lad ske, som du vil skikke, Lad komme kun den bitre Stund, Jeg Dødens Kalk vil drikke! Hvo vidste før slig Kjærlighed. Saa høi, saa dyb, saa lang, saa bred. At tænke eller sige! O Kjærlighed, o Himmel-Glød! Du fører den til Kors og Død, Som eier Himmerige! 4 Paa Korsets Træ de pinte ham Med Nagler og med Spyde, Hvor saa man da det Offer-Lam Udi sit Blod at flyde! Hvor saa man da hans Hjerte slaa, Hans Kinder blege, Læber blaa, Hans Hoved sig at helde! Guds Lam, hvorledes skal jeg dig For saa ret ubegribelig En Kjærlighed gjengjelde? 5 Mit Hjerte vil jeg Dag og Nat Med Længsel til dig vende, Hver Time vil jeg dig, min Skat, I Kjærlighed omspende, Du være skal mit Hjertes Lyst, Og naar det brister i mit Bryst, Skal du mit Hjerte blive; I dig jeg ene roser mig, Alt Mit det vil jeg evig dig Til Eiendom hengive. 6 Din Liflighed med Glædesang Jeg Dag og Nat vil ære, Og til mit sidste Aandefang Dig fuldt opofret være; Hver Tanke, Ord og Gjerning skal I dine Fodspors dybe Dal Som stille Bekke rinde, Og alt det, du mod mig har gjort, Jeg vil i Hjertet prente stort, Din Død til evigt Minde. 7 Mit Hjerte skal en Rosendal Og Skattekammer hede, Den største Skat en Himmelsal Derinde vil berede. Bort Perlepragt og gylden Skat, Som skinner kun i Verdens Nat, Jeg har en bedre funden! Den Skat, jet have vil og faar, Er den, som er af Jesu Saar Og aabne Side runden. 8 Den skal jeg ogsaa al min Tid Mig føre ret til Nytte, Den skal mig gjøre stærk i Strid, I Farlighed mig skytte, I Sorgen give Harpespil, Og naar mig intet smage vil, Skal den min Manna blive, Min Vin, naar jeg af Tørst er mat; Naar jeg er ene og forladt, Mig Tiden sødt fordrive. 9 Mit Liv det er i Jesu Blod, Traads alle Dødens Pile; Gaar hele Verden mig imod, Jeg deri har min Hvile; Det lindrer alle Sjæle-Saar, Forfrisker Modet naar jeg gaar Beklemt med svare Tanker; Naar mange Plagers Hvirvelvind Forvirre vil mit bange Sind, Da er hans Blod mit Anker. 10 Hans Blod mit Purpur være skal, Naar jeg engang faar træde Fra denne Verdens Jammerdal Til evig Fryd og Glæde, Min Krone i Guds Himmelsal, Naar jeg som Solen skinne skal; Alt hvad mig skjænket bliver Den Dag, jeg skal for Thronen gaa, Og Brud ved Jesu Side staa, Det alt hans Blod mig giver. Topics: Palme-Søndag Til Aftensang; Palm Sunday For Evening
TextPage scans

Her, uden Sky og Skygge

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Her, uden Sky og Skygge I synlig Salighed, Her vilde Peder bygge, Og aldrig stige ned, Her var det godt at bo! Hvor gjerne, Jesu kjære, Vi vilde ogfaa være Med dig udi din Ro! 2 Nei Peder, nei, din Kroning Den kræver Guds Søns Blod, Din Frelse og Forsoning Gror op fra Korsets Fod. Du stige atter ned! Først naar du med ham lider, Saa kommer vel de Tider, Du ser Guds Herlighed. 3 Nu kan du Verden svare: Vi ingen har forført, Vi, som paa Berget vare, Vi saa, og vi har hørt; Ved digtet Fabel blev Ei vor Forstand bedraget, Os Gud har selv behaget At syne, hvad vi skrev. 4 Og dirrer for dit Øre Gud Korsets Hammerslag, Du kan fra Himlen høre Guds Røst i al din Dag; Selv Dødens sorte Nat Guds Klarhed gjennenbryder, Hans Raab saa stærke lyder, At Jesus er di Skat. 5 O Talsmand, min Husvaler, Som i vor Rat og Nød Om Jesu Klarhed taler, Og om hons Kors og Død, Mit Hjerte gjennemtreng, Tal, naar mit døve Øre Kan intet mere høre I min iskolde Seng! Topics: Sjette Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Sixth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Herliggjørelsen; Glorification; 27 Søndag efter Trefoldigheds Fest; Twenty-seventh Sunday after Trinity Sunday
TextPage scans

Her vi sidde nu med Gammen

Appears in 4 hymnals Lyrics: Her vi sidde nu med Gammen Rundt om dette Bord i Ring, Gud velsigne allesammen, Du som raader alle Ting! Giv os Helse, gjør os glad, Lad os aldrig fattes Mad, Giv os Sjælebod tillige, Glæd os, Gud, i Himmerige! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.