Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 21 - 30 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Gud Faders Søn enbaarne

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Guds Faders Søn enbaarne Af Evighedens Aar, Den af hans Hjerte kaarne Til sødest Frelser vor, Han er den Morgenstjerne, Oplyser os saa gjerne Med sit Miskundheds Ord. 2 For os et Menn'ske vorden I sidst Verdens Tid, Tvert mod Naturens Orden Fød af en Jomfru frid, Han Djævelen har lænket, Os Himmerige stjænket, Alt med dit evig' Liv. 3 O Kriste, du os give, Vi maatte ret forstaa, I kristen Tro forblive, Og dig nu tjene saa, Vort Hjerte maatte smage Din Sødhed alle Dage, Og tørste dig at faa! 4 Du stande skal for Styre Med Guddoms Magt paa Jord, Og raader alt med dyre Og sterke Guddoms Ord: Dit Lys i os optænde, Vort Hjerte til dig vende, Og sluk vor Vantro stor! 5 Du tugte os med Gode, Styrk os i Naaden saa, At fri fra Helveds Vaade, Guds Børn vi blive maa, At vi her aldrig mere End Kristi Ord begjære, Falsk Lærdom plat forsmaa! 6 Lad alle Synder slukne, Tag Ondskab af vor Hu, Den gamle Adam drukne, Den ny maa leve nu! At ind til dig vi stræve, Os selv ei længer leve, Men lev i os kun du! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Aftensang; Annunciation For Evening; 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass
TextPage scans

Gud Helligaand, i Tro os lær

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Gud Helligaand, i Tro os lær Vor Frelsermand alene Af Hjertet ret at have kjær, Og hannem saa at tjene, At vi mod Dødens Grumhed maa Udi hans dybe Bunder faa Den Frelse, han fortjente! 2 Hjælp, at din sunde Lærdoms Kraft I Hjertet trolig gjemmes, Af Ordets Brød og søde Saft Vor Salighed lad fremmes, Ja gjør os slet fra Synden død, Og ny igjen til Himlen fød, I Troen Frugt at bære! 3 Naar Liv og Aande vil forgaa I Dødens bitre Stunde, O, at vi da din Virkning saa I Hjertet føle kunde, At vi vor Sjæl med god Forstand Befale maa i Jesu Haand I evig Ro at gjemmes! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Guds Lov og Pris; Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass
TextPage scans

Gud Helligaand, opfyld med Lyst

Appears in 6 hymnals Lyrics: Gud Helligaand, opfyld med Lyst Din troende Forsamlings Bryst! Med Himlens Ild du os antænde, Af Kristi Kjærlighed at brænde! For Hjerterne dig aabenbar, Oplys dem med di Lampe klar, Saa alle Tunger trindt paa Jord Samstemmig priese Troens Ord! Halleluja, Halleluja! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching
TextPage scans

Gud, jeg tror og det bekjender

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud, jeg tror og det bekjender, At du fra al Verdens Ender Har en Kirke samlet dig, Hellig og almindelig. 2 Med den kristne Kirke menes Folk, som i een Tro forenes, Som ihvor de monne bo, Har een Daab, een Gud, een Tro. 3 Kristus rensed den for Lyde, Lod sit Blod for hende flyde, Forsted, frelste, valgte ud, Og tog hende til sin Brud. 4 Dog der findes mangelunde Blandt de Gode ogsaa Onde, Verdens Sind og Vantro nok Blandt den synlig' Kirkeflok. 5 Ondt og Godt sig sammenblander, Alt saa længe Verden stander, Klinten gror blandt Hvede-Sæd Vokser indtil Høsten med. 6 Kirkens rette sande Lemmer Du af Liv of Lære nemmer, Som bekjender sandt og tror, Har reent Sakrament og Ord. 7 Du, som Kristi Faar vil være, Kristi Røst du bør at lære, Er du døbt i Herrens Navn, Da gjør Herrens Verk og Gavn! 8 Ellers hjælper det dig ikke, At du Herrens Kalk vil drikke; Den er dømt, som ikke tror, Det er Guds sandfærdig' Ord. Topics: Søndag Septuagesima Til Høimesse; Septuagesima High Mass; Kirken; The Church; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Alenest' Gud i Himmerig

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Alenest' Gud i Himmerig Vær' Lov for al sin Naade, Som han har gjort i Jorderig I disse signede Dage! Paa Jord er kommen Glæde, Fred, Vel Mennesken maa glædes ved Guds Yndest og god' Vilje. 2 Vi love, prise, takke dig, Al Æren din skal vorde! O Herre Gud i Himmerig, Stor Kjærlighed du gjorde! Du al Ting har i Vold og Magt, Det alt maa frem, som er din Agt; Vel den, dig kunde frygte! 3 O Jesu Krist, Guds enest' Søn, Som hos Gud Fader sidder, Du, som har frelst al Menn'skens Kjøn, Og os med Gud forliger, Alt med dit Blod og haarde Død Har du os løst af Synd og Nød, Giv i din Tro vi blive! 4 Du ene er vor Frelsermand, Os Himmerig vil give, Du er det Guds uskyldig Lam, Der for os vilde libe, Du ene er vor Salighed, For din Skyld har vi fanget Fred, Almægtigst Jesu Kriste! 5 O Heligaand, vor Trøstermand, Al Sandhed os kan lære, Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan, Og leve Gud ti Ære! Vogt os fra Djævlens falske List, Hjælp os at tro paa Jesum Krist, Og blive salig! Amen. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse; Confession of Faith
TextPage scans

Gud, lad dit Ord i Naade lykkes

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Gud, lad dit Ord i Naade lykkes Og vokse baade Dag og Nat, Men kvæles og med Rod oprykkes Hver Plantning, du ei selv har sat! Al Satans Løgn og Lærdom knus, Med Aand og Sandhed fuld dit Hus! 2 Lad ingen falsk Profet forvilde Os bort i Nattens sure Nød, Lad ingen Lærdom vrang forspilde Vor Trøst af Jesu dyre Død! Jag bort hver Ulv i Faare-Ham! O Hyrde god, vogt dine Lam! 3 Opklar de Taager, som udspindes Af Uforstand og Mande-Vid, Dræb al den Hovmed, som her findes, Gjør Vantro stum, som volder Strid! Driv Hykleri til Helved bort, Atl Sandt og Godt lad vokse stort! 4 Guds Ord er dyre for os vundet Ved Guds trofaste Vidners Blod, Det var som tabt, men er gjenfundet, Vi har den Skat og Perle god, For hvilken de gav al Ting hen, Gud lad os vel forvare den! 5 O, lad det gaa i Arv og Eie Til vore Børn i tusind Led, Og vise os de rette Veie At finde Naade, Trøst og Fred, Og hjælpe alle ind til Gud, Saa har det ført sin Gjerning ud! Topics: 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; Guds Ord; God's Word
TextPage scans

Gud Lad os bære megen Frugt

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud, lad os bære megen Frugt, Hvortil vor Daab forpligter, At alt vort Liv i kristen Tugt Og Tro til Himlen sigter! Lad mig ved daglig Bøn og Bod Med Jesu dø saaledes, At jeg i Kamp med Kjød og Blod Ei trættes eller kjedes, Til Salighed beredes! 2 Hjælp at vi Daabens dyre Pagt Og Naade aldrig glemme, Og lad os vores Daabs Foragt Af ingen meer fornemme! Men lad den være Hjerte-Trost Mod al vor Nød og Plage, Et Vaand, som binder syndens Lyst, Guds Kraft udi de Svage,– Saa hjem til Himlen drage! Topics: Fastelavens Søndag Til Høimesse; Shrovetide Sunday High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; 6 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Gud, naar du til Regnskab kalder

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud, naar du til Regnskab kalder Mig for, hvad jeg her har gjort, Findes, ak, i hver en Alder Livets tilsvar tungt og stort; Skyld og Gjæld og Synd og Brøde Mange, mange tusind Pund– Ak, hvorledes tør jeg møde Frem for dig i Regnskabs Stund? 2 For din Naade-Throne falder Jeg med ydmyg Anger ned, Beder, raaber, og paakalder: Herre, hav Taalmodighed! Jesu, kom med dine Summer, Og betal min Gjeld for mig, Frels min Sjæl fra evig Kummer, Beed mig indi Himmerig! Topics: 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance
TextPage scans

Gud være lovet evig nu og priset

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Gud være lovet evig nu og priset, Som os her har selv bespiset! Hungrige Gjæster ved hans Bord vi stode, Gud, lad komme os til Gode! Kyrie eleison! O Herre, ved dit Liv, som du lod, Ved dit sande Legem og sande Blod, Ved din Pine og Død Hjælp os nu af al vor Nød! Kyrie eleison! 2 Dit hellig' Legem er for os hengivet, At vi skulle have Livet; Dyrere Gave kunde du ein skjænke, Det skal vi med Tak betænke. Kyrie eleison! O Herre, du os elsker, og dør Og dit Blod det saligste Under gjør; Sletter Synderne ud, Saa vi har en naadig Gud. Kyrie eleison! 3 Hjælpe nu Gud os, vi maa Naaden eie Til at gaa de rette Veie Broderlig kjærlig, som det Kristne sømmer, At den Mad os ei fordømmer! Kyrie eleison! O Herre, ei din Helligaand tag, Lad ham styrke, hjælpe os Dag fra Dag, At din Kristenhed maa I god Fred og Fremvekst staa! Kyrie eleison! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist
TextPage scans

Gud være med os alle

Appears in 4 hymnals Lyrics: Gud være med os alle, Som ud paa Reise gaa! Udi hans Haand befale Vi baade Store, Smaa! I Jesu Kristi Navn Paa Veien vi os give, Gud lade Reisen blive Til Lykke og til Gavn! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.