Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 11 - 20 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Gode Gud, se til enhver

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gode Gud, se til enhver, Som paa Sattesengen er! Hjælp dem, Herre Jesu sød, Trøst dem med din dyre Død! Du er den, som læge kan, Hjælpe baade Kvinde, Mand Der, hvor ingen er istand. 2 Naar du vil, at jeg skal dø Bort fra denne Verdens Ø, Tugt mig ikke, bær ei streng Paa min Gott- og Sygeseng! Tænk paa mig udi min Nød, Og udi den haard Død, Jeg dig beder, Jesu sød! 3 Naar saa kommen er min Stund, Herre Jesu, gjør Miskund! Jeg dig beder inderlig, Du som har gjort Bøn for mig, Hjælp mig, Jesu, at jeg maa Ind udi dig Rige gaa, Tage Ærens Krone paa! Topics: 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass
TextPage scans

Godt Haab, I gode Kristne

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Godt Haab, I gode Kristne, Vær trøstig Herrens Smaa! Lad Venne-Hænder visne, Og Mandemagt forgaa! Vi have Jesum her, Den stærke Gud, i Følge, Saa hvelver ingen Bølge Den Krike-Baad, os bær. 2 Giv dig i Herrens Vilje, Om Veiret bryder hart, Om Sø gaar over Tilje, Og Døden stunder snart! Derover er vort Hjem! Naar vi Guds Følge have Lad ryge Storm og Kave, Han hjælper os nok frem! 3 Ja naar som mest du gruer, Og Stormen hyler vildt, Vor Herre Veiret truer, Og der blir ganske stilt, Saa lifligt, lyst og lungt! At vor Magt intet duger, Naar Herren sin ei bruger, Det lære vi saa tungt. 4 Det er en liden Fare, Den tykkes dig saa stor, Vor herre tager vare, Han sidder selv ved Ror; Dig bares for, han sov, Nu tager han til Orde, Og Bølgerne om Borde De sænkes, Gud ske Lov! 5 Og paa den anden Side Der er en fager By, Der skal vor Snekke skride, Og lægge sig i Ly; Der skal det blive klart, Hvorfor vi saa mon stevne, Guds tore Magt og Evne Skal skues aabenbart. 6 O Gud, naar Arken dukker I vrede Bølgers Brus, Naar dine Venner sukker I synkefærdigt Hus, Gud styrke os vor Tro, Gud hore Hjerte-Raabet, Gud feste Seiers-Haabet, Gud hjælpe os til Ro! Topics: Fjerde Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; Fourth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; I Nød og Fare; In Need and Danger; Kirken; The Church; Tillid; Trust; Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers
TextPage scans

Gud, efter dig mig længes

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Gud, efter dig mig længes, Af Sorgen Hjertet trænges, Til dig staar al min Lid Alt paa dit Ord og Naade Jeg trøster i min Vaade, O Herre, vær mig mild og blid! 2 Mit Hjerte gjøres bange For mine Synder mange, Jesus er dog min Trøst; Jeg tror ham vel for alle, Han vil ei fra mig falde, Han har mig med sit Blod forløst. 3 Stor Fristelse jeg finder, Min Synd saa hart mig binder, O Gud, hjælp mig derfra! Lad mig fortabt ei blive I Døden eller Live, Jeg evig dig vil prise da! 4 O Jesu, Lifsens Herre, Vil du min Jesus være! Jesus, hvor sødt et Navn! Jesus, min Frelser milde, Vil sig fra mig ei skille, Jesus han er min trygge Havn. 5 Gud Fader, dig miskunde, Lad mig ei gaa til Grunde, Mit Haab er sat til dig! Guds Søn, som mig forløste, Du hjælpe mig og trøste, Styrk det, du har begyndt i mig! 6 Guds Aand i lige Maade Mig give Visdom Naade, Giv lykke, gode Raad, Til flittig Tjener være, Mit Kors taalmodig bære, Og faa i Himlen Deel og Lod! Topics: Fjerde Søndag i Advent Til Aftensang; Fourth Sunday in Advent For Evening; God's Call; Guds Kald; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday High Mass
TextPage scans

Gud er naadig, han vil ikke

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud er naadig, han vil ikke Nogen Synders Dom og Død, Han vil Hjælp og Redning skikke, Naar du er i Sjæle-Nød. Lad dig intet mere smerte, Giv du Gud dit bange Hjerte, Tag til dig det Ord, du lærte: Gud vil ingen Synders Død! 2 Han har søgt dig saart og længe, Har har fundet dig, sit Faar; Stemmer alle Glædens Strenge, Jesus hjem med Sjælen gaar! Syng: Velkommen her tilbage! Frygt dig ikke, Ussle, Svage, Ingen skal fra ham dig drage, Han vil læge dine Saar! 3 Der er Fryd i Himmerige, Har en Synder sig omvendt, Engler med til Jorden stige, Af Guds Miskundhed udsendt, Salve Hjertet, som end bløder, Naadens Aand det gjennemgløder, Bort al Tvil og Mishaab støder, Sæl er den, som sligt er hendt! Topics: 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Gud Fader, hør idag vort Raab

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud Fader, hør idag vort Raab, Velsign vort Barn udi din Daab, Lad Naade vorde givet! I Kjærlighed dit Verk begynd, For Kristi Skyld forlad al Synd, Fød det paany til Livet! 2 O Herre Krist, tag naadig mod, Og dette Barn i dig indpod, Gjør dig et Lem til Ære! Og lad saa, trods al Verdens Nød, Ved, Tro og Daab i Liv og Død Din Eiendom det være! 3 Du værdige Gud Helligaand, Giv Lydighed i Troens Baand! Og i dit Hus og Kirke Ved Ordet og din Miskunds Magt Giv Lys og Liv, og frem din Agt, Dets Salighed udvirke! 4 O hellige Treenighed, Vær takket i al Evighed For Daabens store Baade! Giv, at vi alle hjerselig I Troens Samfund tjene dig, Og spilde ei din Naade! Topics: Ved Daaben; By the Baptism; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass
TextPage scans

Aldrig er jeg uden Vaade

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Aldrig er jeg uden Vaade, Aldrig dog foruden Naade. Altid har jeg Suk og Ve, Altid kan jeg Jesum se. 2 Altid trykker mine Synder, Altid Jesus Hjælp tilskynder, Altid er jeg udi Tvang, Altid er jeg fuld af Sang. 3 Nu i Sorg og nu i Glæde, Nu i Fald og nu i Sæde, Ofte fuld af stor Uro, Altid fuld af Jesu Tro. 4 Saa er Sorg og Glæde lænket, Sødt og Surt for mig iskjænket I mit Levnets Skjæbne-Skaal, Saadan er it Levnets Maal. 5 Men, O Jesu, jeg vil græde, Hjælp du til, at Troens Glæde Fremfor Synd og Sorger maa Altid Overvægten faa! Topics: Første Søndag i Faste Til Aftensang; First Sunday in Lent For Evening; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity; 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Ninth Sunday after Trinity Sunday For Evening; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Gud Fader lig at være

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud Fader lig at være, Det var dig ei for stort, O Herre Jesu kjære! Du gav altsammen bort, Fornedred dig, og kom Til os i største Nøden, Blev lydig indtil Døden, Ja Korsets Død og Dom. 2 Derfor har Gud ophøiet Dig over Englehær, Og dig et Navn tilføiet, Velsignet af enhver, Langt over alle Navn; Gud lad det aldri glemmes, Gud lad det trolig gjemmes Udi vort Hjertes Favn! 3 I Jesu Navn sig bøie Hvert Knæ ydmygelig I Himlene de høie Og her paa Jorderig, Dybt under ligervis, Og Tunge hver bekjende, At han er uden Ende En Herre til Guds Pris! 4 Nu alt, hvorom vi bede Vor Gud i Jesu Navn, Skal gives os til Glæde Og vore Sjæles Gavn. Lær os, o Helligaand, I Jesu Navn at raabe, At bie, tro og haabe Vor Frelse af hans Haand! Topics: Palme-Søndag Til Aftensang; Palm Sunday For Evening
TextPage scans

Gud Fader udi Himmerig

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud Fader udi Himmerig Sin Vilje han os kjendte, Der han os ned til Jorderig De ti Bud-Ord udsendte. 2 Det første Bud, det er nu saa, Det bør dig vel at merke: Afguder skal du dig ei faa, Men een Gud skal du dyrke. 3 Du skal og ei forfengelig Guds hellig' Navn paakalde, Om du vil ei evindelig I Pinen det undgjelde. 4 Du komme skal ihu dernæst Din Sabbat hellig gjøre, Og tjene Gud, som du kan bedst, Guds Ord da skal du høre. 5 Du hædre skal, til dyder næm, Din Fader og din Moder, Som dig med Ære forstred frem, Da faar du Landsens Goder. 6 Du skal og ingen slaa ihjel, Og ei Manddrab bedrive, Din Broder skal du unde vel, At du maatt' salig blive. 7 Du skal og ei bedrive Hor, Det mon saa mangen Daare, Ukydskheds Synd den snart forgaar, Men Pinen længe varer. 8 Du skal og ingen stjæle fra Hans Gods, hans Hæder, Ære, I Verden skal du leve saa, At du retvis kan være. 9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd Mod din Jevnkristen bære, Det bliver dig fuld ganske dyrt I evig Pin' at være. 10 Dernæst du skal og ei attraa Din Broders Hustru veene, Men al den Stund, du leve maa, Din Broder skal du tjene. 11 Det sidste Bud-Ord det er saa, Det bør dig nu at kjende: Din Broders Gods du ei attraa, Hans Hus go ei hans Svende. 12 Gud Fader, Søn og Helligaand Han give af sin Naade, Vi maatte udi alle Land Hans Bud-Ord vel bevare! Topics: Fjerde Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Fourth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Loven; The Law; I Nød og Fare; In Need and Danger; Kirken; The Church; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Bønnen; Prayer; Tillid; Trust; Femte Søndag efter Paaske Til Aftensang; Fifth Sunday after Easter For Evening; 13 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Thirteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers
TextPage scans

Gud Fader være æret!

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud Fader være æret! Din Naade har ei været Forgjæves over mig; Du har idag begravet Min Syndeskyld i Havet, Og lægt mit Sjæl vidunderlig. 2 O Jesu, naar jeg tænker, Hvor naadig du mig skjænker Dit eget Kjød og Blod, Og lader med det samme Mig evigt Liv annamme, Sig glæder alt mit Sind og Mod. 3 Vel mig, jeg har nu Livet, Mig Synden er tilgivet, Gud Fader godt mig vil, Og Jesus tog min Pine, Saa slukkes Sorger mine, Mig hjalp den Helligaand dertil. 4 Nu synger jeg af Glæde, Og kan oplivet træde Til Hjemmets søde Ro, Frigjort fra Syndens Plage, Gud lad mig alle Dage I Fred for Syndens Trældom bo! 5 O Jesu, du, som vilde Mig to i dit Blods Kilde For Gud som Sneen hvid, Lad mig mit Liv forandre, Og i dit Lys henvandre, Og være din til evig Tid! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity
TextPage scans

Gud Faders Navn og Ære

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Guds Faders Navn og Ære, hans Huses Herlighed Skal Jesu Omhu være, Det er hans Fødsels Meed. 2 Fra alle Jordens Ender Han dem forsamle skal, Som Herrens Ære kjender, Ja et utalligt Tal. 3 Et Tempel har han bygget Og grundet med sit Blod, Som Satan ei saar rygget, Det har saa stærk en Fod. 4 Hver Sjæl, som ham mon savne, Skal i Guds Kirkes Bo Ham søge og omfavne, Og finde Trøst og Ro. 5 Der vil han altid blive Forklaret i sit Ord Og Sakramenter give Af Naadens rige Bord. 6 Der vil han Sjæle løse Af alle Syndens Baand, Der vil han Trøst udøse I hver bekymret Aand. 7 Der, Jesu, vil du findes, Vel dem, som søge dig. Af dem skal Kronen vindes Udi dit Himmerig. Topics: Første Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høiemesse; Første Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag High Mass; Kirken; The Church; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Kirke-Vilese; Special Hymns Church Dedication

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.