15050. സ്വര്‍ ഗ്ഗെ സിംഹാസനം ചുറ്റി ലക്ഷോ ലക്ഷം ബാലര്‍

1 സ്വര്‍ ഗ്ഗെ സിംഹാസനം ചുറ്റി ലക്ഷോ ലക്ഷം ബാലര്‍
പാപമെല്ലാം തീര്‍ന്നോരിവര്‍ സൌഭാഗ്യരാം പൈതങ്ങള്‍ പാടി-

വാഴ്ത്തും വാഴ്ത്തും വാഴ്ത്തും മഹോന്നതനെ

2 *ശുദ്ധ നിലയങ്കിയുള്ളോര്‍ നില്‍ക്കുന്നു നിരയായ്
പ്രകാശമവര്‍ക്ക് ചുറ്റും! അമോദാല്‍ എന്നുംആര്‍ത്തു പാടി-

3 സ്നേഹം സന്തോഷം നിറയും ശോഭതിങ്ങും ദേശേ
സമ്മോദിപ്പാന്‍ ആഗമിച്ചോര്‍ ആരിവരോരുമിച്ചു പാടി-

4 രക്ഷകന്‍ തന്‍ രക്തത്താലെ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര്‍
വിലയേറും ഉറവയില്‍ കുളിച്ചു ശുദ്ധരായോര്‍ പാടി-

5 ലോകേയവര്‍ തേടി കൃപ സ്നേഹിച്ചേ ശു നാമം
അതാലിപ്പോള്‍ തന്‍ മുഖത്തെ സ്തുതിച്ചു വാഴുന്നെന്നും മോദാല്‍-

Text Information
First Line: സ്വര്‍ ഗ്ഗെ സിംഹാസനം ചുറ്റി ലക്ഷോ ലക്ഷം ബാലര്‍
Title: സ്വര്‍ ഗ്ഗെ സിംഹാസനം ചുറ്റി ലക്ഷോ ലക്ഷം ബാലര്‍
English Title: Around the throne of God in Heaven
Author: Anne H. Shepherd
Translator: Simon Zachariah
Refrain First Line: വാഴ്ത്തും വാഴ്ത്തും വാഴ്ത്തും മഹോന്നതനെ
Meter: CM refrain
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: CHILDREN'S PRAISES
Arranger: Henry E. Matthews
Meter: CM refrain
Key: G Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Products
AROUND THE THRONE OF GOD IN HEAVEN (Trinity Hymnal 543)
PowerPoint Presentation for Projection
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.